Home > Privacy

Bescherming van de persoonsgegevens

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we van  u consulteren als u een verzoek (onder andere klacht) bij ons indient, waarom we deze persoonsgegevens consulteren en aan wie en waarom wij uw persoonsgegevens eventueel overmaken. Zo snapt u precies hoe wij werken.

1.Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?

De persoonsgegevens zijn bestemd om de (wettelijke) opdrachten die de Ombudsdienst Pensioenen heeft te vervullen.

Die opdrachten zijn (verwoord in het koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst Pensioenen, bekrachtigd bij wet van wet van 12 december 1997  ):

 • Klachten over de handeling en de werking van de pensioendiensten onderzoeken (art. 3, eerste lid, 1°)

 • Klachten onderzoeken over de vaststelling van de rechten van de gepensioneerden en de toekomstig gepensioneerden op een wettelijk pensioen en/of over de uitbetaling en het bedrag van het pensioen (art. 3, eerste lid, 2°)

 • Bemiddelen en verzoening nastreven tussen de burger en de pensioendienst (art. 3, eerste lid, 3°)

 • Doorverwijzen (art. 3, tweede lid): voor klachten waarvoor wij niet bevoegd zijn of die onontvankelijk zijn, verwijzen wij u door/ of wij sturen de klachten door naar de bevoegde Ombudsdienst of de juiste dienst. Wij doen dat om onze rol als bemiddelaar waar te maken.
  Als wij beslissen om u door te verwijzen of uw klacht door te sturen, brengen wij u daarvan onmiddellijk op de hoogte (art. 12). Bij het minste vermoeden dat uw privacy daarbij zou geschaad worden, vragen wij eerst om uw toestemming vooraleer uw klacht door te zenden.

 • Verslag uitbrengen (art. 3, eerste lid, 4°)
  Jaarlijks richten wij een verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Minister van Pensioenen en de Federale Ouderenadviesraad (FAVO). Wij vermelden daarin de meest markante klachten die de Ombudsdienst behandeld heeft. Wordt uw klacht besproken in het Jaarverslag dan is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens overmaken aan de federale pensioendiensten.

De Ombudsdienst zet er zich voor in om bij het uitvoeren van deze opdrachten alle toepasselijke wetgeving over privacybescherming na te leven.

2. Wat is de wettelijke basis?

De wettelijke fundering voor de werking van de Ombudsdienst Pensioenen vindt u in het koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst Pensioenen. Dit KB werd bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997 houdende de bekrachtiging van de koninklijke besluiten, genomen met toepassing van voormelde wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie.

Artikel 19 van het koninklijk besluit van 27 april 1997 voorziet dat de ombudsman een huishoudelijk reglement opstelt dat de nadere regels en termijnen voor de behandeling van de klachten bevat.

Het huishoudelijk reglement is in werking getreden op 1 januari 2000 en na goedkeuring door de Minister van Pensioenen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2000. Een aanvulling aan het huishoudelijk reglement (artikel 14) is in werking getreden op 1 januari 2001 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2000.

3. Welke persoonsgegevens consulteren we?

De Ombudsdienst Pensioenen kan naar aanleiding van een verzoek (onder andere klacht) die u bij ons indient via de toegang tot de applicaties van de Federale Pensioendienst (FPD) en het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) voor de levensduur van uw klachtendossier (vanaf de registratie tot de definitieve afsluiting) volgende persoonsgegevens raadplegen:

 • Het identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, de overlijdensdatum, de overlijdensplaats, de nationaliteit, het geslacht, de taalrol, het telefoon- en GSM-nummer, het e-mailadres, de correspondentiewijze, het adres, de burgerlijke staat, de gezinssamenstelling en de hoedanigheidscodes.

 • Uw pensioendossier met daarin onder andere alle bij de pensioendiensten beschikbare informatie over de voordelen toegekend door de FPD en het RSVZ en betaald door de FPD,  alle correspondentie tussen u en de FPD en het RSVZ, alle documenten die werden uitgewisseld tussen de FPD, het RSVZ en de andere diensten,…

 • MyPension: hierin worden de persoonsgegevens uit uw pensioendossier weergegeven zoals ze ook aan u worden aangeboden op het internet.

 • Loopbaangegevens: onder ander Capelo  (= de databank die de elektronische loopbaangegevens van het personeel uit de overheidssector weergeeft) en  E-clipz (= de databank met de elektronische loopbaangegevens van zelfstandigen: onder andere aansluitingen bij socialeverzekeringsfondsen en de beroepsinkomsten)

Voor de consultatie van de informatiegegevens en het identificatienummer van het Rijksregister heeft de Ombudsdienst Pensioenen de machtiging van het sectoraal comité van het Rijksregister bekomen. Voor de consultatie van de gegevens in de databanken van de FPD en het RSVZ heeft de Ombudsdienst Pensioenen de machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, afdeling "Sociale Zekerheid" bekomen.

Uw  identificatiegegevens van de sociale zekerheid worden bewaard in de database van de Ombudsdienst Pensioenen. Wij bewaren eveneens de persoonsgegevens uit uw pensioendossier die we nodig hebben voor het behandelen van uw klacht in een digitaal dossier op onze netwerkschijf zonder deze informatie te wijzigen.
Naar aanleiding van een verzoek dat u bij ons indient kan de Ombudsdienst alle elementen uit de pensioendossiers waarover de pensioendiensten beschikken opvragen.

4. Aan wie mogen wij uw persoonlijke gegevens communiceren?

Uw persoonsgegevens (verzoek of klacht met daarbij vermelding van uw identificatiegegevens van de sociale zekerheid, naam, adres) kunnen meegedeeld worden aan de federale Belgische pensioendiensten (FPD, RSVZ, HR-Rail, RSZ, Ethias) teneinde een bemiddeling op te starten.

Wanneer u zelf nog geen contact heeft opgenomen met de Belgische federale pensioendienst waarover u zich beklaagt kunnen uw persoonsgegevens eveneens overgemaakt worden aan deze federale Belgisch pensioendienst teneinde deze toe te laten uw klacht te behandelen (de Ombudsdienst Pensioenen behandelt immers enkel tweedelijnsklachten).

Verder kunnen uw persoonsgegevens (verzoek of klacht met daarbij vermelding van uw identificatiegegevens van de sociale zekerheid) overgemaakt worden aan:

 • een andere bevoegde buitenlandse Ombudsdienst wanneer het een klacht is over een buitenlands pensioen

 • de Minister van Pensioenen wanneer uw klacht handelt over het algemeen pensioenbeleid

 • aan een andere overheidsdienst wanneer uw klacht handelt over de werking van een andere dienst dan een Belgische federale pensioendienst (bijvoorbeeld klacht over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag aan de RVA,  klacht over de personenbelasting die u als gepensioneerde moet betalen aan de FOD Financiën).

5. Blijft de communicatie van gegevens beperkt tot de EU?

Neen. Ook aan een bevoegde buitenlandse pensioen- of Ombudsdienst  kunnen wij uw   persoonsgegevens (verzoek of klacht met daarbij vermelding van uw identificatienummer van de sociale zekerheid, naam, adres) doorsturen.

6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

De Ombudsdienst Pensioenen bewaart uw persoonsgegevens in een database en in een digitaal dossier. Deze gegevens blijven voor altijd bewaard. Dit stelt ons in staat bij een nieuwe door u ingediende klacht uw vorig(e) dossier(s )te raadplegen. Aan de hand hiervan kunnen wij een eventuele evolutie van uw klacht vaststellen of informatie uit uw vorige dossiers recupereren die wij nodig hebben voor het vellen van ons oordeel en het opstellen van de afsluitende brief die wij u op het einde van onze bemiddeling toesturen.
De consultatie van uw persoonsgegevens in de databanken van de federale pensioendiensten duurt slechts voor de levensduur van uw klachtendossier, d.w.z. vanaf de registratie tot de definitieve afsluiting.

7. Welke rechten hebt u?

U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoons- en dossiergegevens. Hiertoe dient u contact op te nemen met Ombudsdienst Pensioenen, WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 5 te 1000 Brussel of per mail op klacht@ombudsmanpensioenen.be.
U kan tevens vragen dat uw klacht of verzoek niet wordt overgemaakt aan een andere dienst (Ombudsdienst, federale pensioendienst, ...).

8. Kan ik mijn toestemming intrekken?

U kunt de toegang tot uw persoonsgegevens intrekken. Dit heeft wel tot gevolg dat wij uw klacht dan niet meer verder kunnen behandelen.

9. Hoe kunt u een klacht indienen?

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) als u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt.

10. Wat zijn onze voornaamste Informatiebronnen?

De Ombudsdienst Pensioenen beperkt zich in zijn onderzoek tot het consulteren van uw persoonsgegevens overgemaakt door en/of geconsulteerd in hogergenoemde applicaties van de  federale pensioendiensten.

11. Contactgegevens

Ombudsdienst Pensioenen
WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 5
1000 Brussel
mail op klacht@ombudsmanpensioenen.be of dpo@minsoc.fed.be