U kunt het jaarverslag 2000 raadplegen en downloaden per deel behalve deel 2. 
Deel 2 kan u raadplegen en downloaden per hoofdstuk.   

Jaarverslag 2000 van de

Ombudsdienst Pensioenen

Inhoudstafel

 

INLEIDING

 

VOORWOORD

 

DEEL 1   DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN  

(PDF, 544 kB, 27 p.)

 
BEVOEGDHEIDSDOMEINEN EN ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA
Bevoegdheid

Pensioendiensten

Federale pensioendiensten in de publieke sfeer

Pensioendiensten in de privaatrechtelijke sfeer

De Infodienst Pensioenen

De handelingen of de werking van de pensioendiensten

Wettelijke pensioenen

De vaststelling van de rechten van de gepensioneerden en de toekomstig gepensioneerden op een pensioen lastens een wettelijke pensioenregeling

De uitbetaling en het bedrag van de uitkeringen

Materies en overheidsdiensten waarvoor de Ombudsdienst Pensioenen niet bevoegd is

De ontvankelijkheid

Gevallen waarin de Ombudsmannen moeten weigeren een klacht te behandelen

De klacht is kennelijk ongegrond

De klager ondernam kennelijk geen enkele poging bij de betrokken pensioendienst(en) om genoegdoening te krijgen

De klacht is in wezen dezelfde als een eerdere door de Ombudsmannen afgewezen klacht en bevat geen nieuwe feiten

Opschorting van het onderzoek van een klacht

Gevallen waarin de Ombudsmannen kunnen weigeren een klacht te behandelen

De identiteit van de klager is niet gekend

De klacht heeft betrekking op feiten die zich meer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan

DE ACTIVITEITEN EN DE MIDDELEN VAN DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

Activiteiten

Het verbeteren van de werking van de Ombudsdienst Pensioenen

Aanvulling van het huishoudelijk reglement

De protocolakkoorden

Communicatie

Persconferentie van 10 mei 2000: voorstelling van het eerste jaarverslag

Algemene vergadering van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector op 8 juni 2000

Informatiecampagne oktober-november 2000

Mailing aan de seniorenorganisaties

Voordrachten

Externe relaties

Het Permanent Overleg Ombudslui (POOL)

Het Europees congres voor Ombudslui: “Op zoek naar ombudsnormen: de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de zorgvuldigheid en de billijkheid”

Het Internationaal Instituut voor Ombudsmannen (IIO)

Ontvangst van een delegatie van de “Petitions-ausschuss des Deutschen Bundestages”.

Het colloquium “De Ombud” 

De middelen van het College 

De menselijke middelen

De medewerkers

De vorming

De financiële middelen

De materiële middelen 

Besluit 

BESLUIT

DEEL 2   ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

Statistische gegevens  

De klachten – algemene cijfers en trends

Totaal aantal klachten

Evolutie van het aantal klachten per maand

Gemiddeld aantal klachten per maand

Verdeling van de klachten naar de taal van de klager

Verdeling van de klachten naar het geslacht van de klager

Wijze van indienen van de klachten

Voorwerp van de klacht

Ontvankelijkheid van de klachten

Toestand op 1 maart 2001

Evolutie van de ontvankelijkheid in de tijd

Voorwerp van de ontvankelijke klachten

Vaststelling van de pensioenrechten

Betaling

Behoorlijk bestuur

Betrokken pensioendiensten

Absolute aantallen

Gewogen aantallen

De dossierbehandeling

Afgesloten dossiers

Gegrondheid van de ontvankelijke klachten

Resultaat van de bemiddeling voor de gegronde klachten

Onontvankelijkheid

Onbevoegdheid

Behandelingsduur

Gemiddelde behandelingsduur voor de afgesloten dossiers

Dossiers in afwachting en in onderzoek

 

Analyse van de dossiers

De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

Eenheid van loopbaan – Cascade van laattijdige definitieve beslissingen – Geen voorlopige beslissing en geen voorschotten

Regularisatiebijdragen voor studieperiodes – Onmogelijkheid om regularisatiebijdragen die geen pensioenvoordeel opleveren terug te betalen

Tijdelijk onderwijzend personeel – Onzekere rechtspositie ten aanzien van de sociale zekerheid tot 1969 – Geen recht op pensioen

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden – Ambtshalve onderzoek – Herziening met terugwerkende kracht

Informatieplicht – Initiatief van de pensioendiensten

Motivering van de pensioenbeslissing – Gebrek aan motivering bij het niet in aanmerking nemen van bepaalde periodes uit de beroepsloopbaan die door de gepensioneerde op zijn aanvraag vermeld werden

Grens- en seizoenwerknemers – Intern recht – Verminderde klantvriendelijkheid 

Informatieverstrekking door de gepensioneerde – Conventioneel brugpensioen – Gelijkaardige regeling voor grensarbeiders in Frankrijk

Cumulatie van rust- en overlevingspensioenen – Beperking van het bedrag van het overlevingspensioen – Europese regeling indien twee of meer landen een vermindering toepassen

Betaling in het buitenland – Onderscheid tussen Belgen en niet-Belgen – Internationale overeenkomsten, Europese verordeningen en wederkerigheids-
akkoorden 

Vakantiegeld – Uitzonderingsregel – Niet beantwoorden van briefwisseling

Gevolg dat gegeven werd aan de voorstellen geformuleerd in het jaarverslag 1999

De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

Onderbreking van de betaling – 1 

Onderbreking van de betaling - 2 

Onderbreking van de betaling – 3 

Onderbreking in de betalingen – Algemene conclusie

Verhoging van de minimumpensioenen en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden op 1 juli 2000 – Ambtshalve aanpassing van de betaling  

Feitelijke scheiding – Voorlopige beslissing – Bedrag van het gezinspensioen verminderd met het persoonlijk pensioen van de echtgenoot 

Vermindering van de Belgische pensioenrechten ingevolge de toekenning van een buitenlands pensioen – Terugvordering zonder wettelijke basis 

Pensioenbedrag van de maand van overlijden – Betaling aan de langstlevende echtgenoot – Samenleven versus samenwonen 

Achterstallen na overlijden – Verplichte aanvraag – Gebrekkige informatie 

Verjaringstermijnen – Zes maanden of vijf jaren

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden – Wetswijziging – Ambtshalve aanpassing  

Ouderdomsrente – Geen betaling als gevolg van de toepassing van het principe van de eenheid van loopbaan 

Vakantiegeld – Beperking tot het pensioenbedrag van de maand mei – Uitzondering 

Aanvullende tegemoetkoming aan gehandicapten en tegemoetkoming voor hulp van derden – Toekenning door de dienst tegemoetkomingen aan gehandicapten van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, betaling door de Rijksdienst voor Pensioenen – Verjaringstermijnen

Gevolg dat gegeven werd aan de voorstellen geformuleerd in het jaarverslag 1999

De Administratie der Pensioenen (AP)

Pensioenen van gemeente en OCMW secretarissen en ontvangers in wachtstand – Bijzondere berekeningswijze toegepast door de Administratie der Pensioenen – Herziening op aanvraag

Beroepsactiviteit na pensionering – Inkomensgrenzen – Verhoogde inkomensgrenzen wegens kinderlast – De definitie kinderlast 

Uitoefening van een beroepsactiviteit na pensionering – Gebrekkige informatie aan de gepensioneerde 

Het absolute maximum in de openbare sector – Gevolgen van een perequatie – Informatie aan de gepensioneerde 

Het absolute maximum in de openbare sector – Instellingen van openbaar nut – De invloed van de extra-legale pensioenen op de wettelijke pensioenen 

Het Handvest van de sociaal verzekerde – Termijnen inzake beslissing en betaling – Mogelijkheid of onmogelijkheid om termijnen te compenseren 

Aanvraag om herziening van het toegekende pensioen – Ontvangstbewijs 

Het gewaarborgd minimum – Verplichtingen om alle andere pensioenrechten uit te putten 

Gewaarborgd minimum in de openbare sector – Toekenning op aanvraag – Mogelijk ernstig nadeel 

Wezenpensioen - Verlies van het recht op kinderbijslag – Onverschuldigde betaling aan de voogd van meerderjarige kinderen 

Weerslag van onregelmatigheden tijdens de beroepsloopbaan op de vaststelling van het pensioen

Vaste benoeming onder voorbehoud – Constante rechtspraak van het Rekenhof 

Wet van 5 augustus 1968 – Overdracht van pensioenstortingen naar de werknemersregeling – Eenheid van loopbaan 

Raming door de AP voor de Infodienst Pensioenen – Afwijkende pensioenbeslissing 

Rechten op pensioen na echtscheiding – De regeling in het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas – Verouderde wetgeving – Discriminatie 

Gevolg dat gegeven werd aan de voorstellen geformuleerd in het jaarverslag 1999

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

Pensioenhervorming – Overgangsregeling voor vrouwen – Vermindering wegens vervroeging

Rustpensioen: onderzoek van ambtswege – Overlevingspensioen: onderzoek van ambtswege en op aanvraag – Polyvalentie – Verschillende regels voor werknemers en zelfstandigen 

Gemengde loopbaan - Onvoorwaardelijk pensioen – Ambtshalve betaling – Betaling van verwijlintresten  

Vervroegd pensioen – Loopbaanvoorwaarde – Toepassing van de Europese verordeningen 1408/71 en 574/72 

De directie pensioenen van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU)

Datum van betaling – Opvolging jaarverslag 1999 

Maandelijkse levensbewijzen voor gepensioneerden die in België verblijven – Verbetering van de bestaande procedure

Levensbewijs – Maandelijks levensbewijs in geval van beslag op pensioen – Gebrekkige informatie aan de gepensioneerde  

Vakantiegeld – Aanvullende toeslag voor gerechtigden op het gewaarborgd minimumpensioen – Overname van de pensioenen van de Regie der Luchtwegen door de AP en de CDVU 

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ), Belgacom, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), de Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen

Militaire diensten – Gelijkstelling mogelijk in de pensioenregeling voor werknemers, de pensioenregeling voor zelfstandigen en in de openbare sector – Geen valorisatie in het stelsel van de Overzeese sociale zekerheid en dat van de koloniale pensioenen ten laste van de Openbare Schatkist 

Algemene vaststellingen
Briefwisseling - 1
Briefwisseling - 2

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

Klachten van algemene strekking

Het voorwerp van de klachten

Enkele voorbeelden

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in de regeling van de zelfstandigen

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in de werknemersregeling

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in het ambtenarenstelsel

Beroepsactiviteiten

De inhoudingen op het pensioen

Besluit

De informatiebehoeften

Het voorwerp van de vragen om informatie

Enkele voorbeelden

Toekenningsvoorwaarden en berekening

Betalingsmodaliteiten en samenstelling van het pensioenbedrag

Raming van het pensioen

Andere regelingen

Behandeling door het College

Besluit en aanbeveling

BESLUIT

DEEL 3   DE AANBEVELINGEN  

(PDF, 180 kB, 8 p.)

De aanbevelingen 2000

De aanbevelingen 1999

 

DEEL 4   BIJLAGEN  

Bijlage 1 - Oprichtingsbesluit
Bijlage 2 - Huishoudelijk reglement
Bijlage 3 - Handvest van de sociaal verzekerde

Bijlage 4 - Adressen

Terug naar De jaarverslagen