U kunt het jaarverslag 2001 raadplegen en downloaden per deel.    

Jaarverslag 2001 van de

Ombudsdienst Pensioenen

 

Inhoudstafel

P.
 

VOORWOORD

   

DEEL 1  DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN 

5
(PDF, 780 kb, 20 p.)   
   

DE PRINCIPES VAN DE OMBUDSFUNCTIE 

7

De specifieke kenmerken van de ombudsfunctie 

7

Essentiële voorwaarden 

7

DE ACTIVITEITEN EN DE MIDDELEN VAN DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN 

10

De activiteiten 

10

De protocolakkoorden 

10

Communicatie 

11

Externe relaties 

15

De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen 

15

De menselijke middelen 

15

De financiële middelen 

18

De materiële middelen 

18

BESLUIT 

20
   

DEEL 2  ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

21
(PDF, 576 kb, 135 p.)  
   

Statistische gegevens

22

De klachten – algemene cijfers en trends 

22

Totaal aantal klachten 

22

Gemiddeld aantal klachten per maand 

23

Verdeling van de klachten naar de taal van de klager 

24

Verdeling van de klachten naar het geslacht van de klager 

24

Wijze van indienen van de klachten 

24

Woon- of verblijfplaats van de klager 

24

Voorwerp van de klacht 

25

Ontvankelijkheid van de klachten 

26

Toestand op 1 maart 2002 

26

Voorwerp van de ontvankelijke klachten 

27

Vaststelling van de pensioenrechten 

27

Betaling 

27

Behoorlijk bestuur 

28

Betrokken pensioendiensten 

28

Absolute aantallen 

29

Gewogen aantallen 

29

De dossierbehandeling 

30

Afgesloten dossiers 

30

De ontvankelijkheid van de afgesloten dossiers 

31

Gegrondheid van de ontvankelijke klachten 

32

Resultaat van de bemiddeling voor de gegronde klachten 

32

Onontvankelijkheid 

33

Onbevoegdheid 

34

Behandelingsduur 

36

Gemiddelde behandelingsduur voor de afgesloten dossiers 

36

Dossiers in afwachting en in onderzoek 

38
   

Analyse van de dossiers

40
   
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 
41

Ontvangstmelding van een pensioenaanvraag 

41

De rol van de gemeentebesturen bij de indiening van een pensioenaanvraag 

43

Toekenning van het rustpensioen vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van de aanvraag – Laattijdige aanvraag

45

Niet in redelijkheid verantwoorde vertraging in de behandeling van een pensioendossier

46

Pensioen als uit de echt gescheiden echtgenote – Samenloop met rechten op AOW vanaf de leeftijd van 65 jaar – Laattijdige en foutieve beslissing

47

Gewaarborgd minimumpensioen – Rustpensioen en pensioen als uit de echt gescheiden echtgenote

49

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Uitgesteld onderzoek van het recht - Inkomensgarantie voor ouderen – Voorschotten

51

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden – Gevolgen van het faillissement van de schuldenaar van de aanvrager

54

Ambtshalve herziening - Onregelmatigheid en materiële vergissing versus dwaling omtrent het recht of de feiten 

55

Pensioenraming door de Infodienst Pensioenen – Gebrekkige informatie bij gemengde loopbaan 

57

Handvest van de sociaal verzekerde – Toekenning en betaling van intresten 

58

Gevolg dat gegeven werd aan de voorstellen geformuleerd in het jaarverslag 1999 en 2000 

59
   
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 
60

Onderbreking van en vertraging in de betaling - 1 

60

Onderbreking van en vertraging in de betaling - 2 

62

Onderbreking van en vertraging in de betaling – Algemene conclusie 

64

Te hoge inhoudingen op het pensioen – Fout in het pensioenkadaster - Inlichtingen aan de gepensioneerde

65

Onzorgvuldig handelen van de Rijksdienst voor Pensioenen ten aanzien van de gepensioneerde – Geen voorafgaande aankondiging van verhoogde inhoudingen op het pensioen

67

Bedrijfsvoorheffing – Onregelmatige communicatie via de KBSZ – Betrouwbaarheid van het pensioenkadaster

69

Aanpassing van de pensioenen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen – Gezinspensioen verminderd met een onvoorwaardelijk pensioen – Te indexeren bedrag

72

Gezinspensioen verminderd met het buitenlands pensioen van de echtgenote – Beperkte herwaarderingspremie – Te indexeren bedrag

74

Onregelmatigheid en materiële vergissing – Bewarende maatregel – Beperking van het uitbetaalde bedrag

75

Rechtzetting van een fout in de betaling van de pensioenen – Onterechte toepassing van de verjaringstermijnen in het nadeel van de gepensioneerde 

77

Handvest van de sociaal verzekerde – Termijnen voor beslissing – Intresten – Renten – Verstoring van de uitbetaling ingevolge een wetswijziging

79

Terugvordering van onverschuldigde pensioenbedragen – Toe te passen verjaringstermijn – Algemene regel: 6 maanden – Uitzondering: 5 jaren

81

Minimumpensioen – Verkeerde informatie door de RVP – Achterstallen 

83

Voorschotten op het overlevingspensioen voor de langstlevende echtgenoot – Onderscheid in behandeling tussen gerechtigden die in België wonen en andere gerechtigden 

84

Vertraging van vijf maanden in de betaling van het vakantiegeld in geval van cumulatie van een pensioen met een buitenlands pensioen

86

Herwaarderingspremie – Wijziging van het Nederlandstalige betalingsbericht 

87
   
De Administratie der Pensioenen (AP) 
89

Recht op een overlevingspensioen voor diensten bij de werkrechtersraad – Moeilijk te verkrijgen bewijskrachtige elementen voor de loopbaan en de wedde

89

Gewaarborgd minimumpensioen – Feitelijke scheiding 

91

Pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid – Supplement zware handicap – Tijdelijke en definitieve pensionering – Tijdstip waarop aan de voorwaarden voor de  toekenning van het supplement moet voldaan zijn – Gewijzigde interpretatie en werkwijze 

93

Mededeling aan de gepensioneerde van de betaling van achterstallen 

95

Terugvordering van onverschuldigde bedragen – Leesbaarheid van beslissingen – Onzorgvuldigheid 

97

Weerslag van onregelmatigheden tijdens de beroepsloopbaan op de vaststelling van het pensioen - Verschil tussen de tijdens de loopbaan toegekende weddenschaal en deze gebruikt bij de pensioenberekening

100

De Algemene Baremaherziening bij de lokale besturen en de weerslag op het pensioen 

101

Vermindering van het pensioen – Aanpassing van een uitgevoerde perequatie ingevolge de regularisatie van de weddenschalen

102

Verjaringstermijn voor de betaling van een vergoedingspensioen - Stuiting en schorsing

106

Onverschuldigde stortingen aan het Fonds voor Overlevingspensioenen (FOP) – Overdracht van bijdragen van de openbare sector naar de regeling voor werknemers 

108

Gevolg dat gegeven werd aan de voorstellen geformuleerd in het jaarverslag 1999 en 2000 

110
   
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 
112

Vermindering van het minimumpensioen zelfstandige in functie van het pensioen toegekend als werknemer

112

Beperking van de loopbaan tot de eenheid – Samengaan van de beperking bij de RVP en het RSVZ – Totale vermindering van maximaal 15 jaren

114

Rechtzetting van een dwaling omtrent het recht – Beperking van de terugwerkende kracht van de nieuwe beslissing tot vijf jaar

116

Pensioenbijslag voor zelfstandigen – Geen gemotiveerde beslissing 

120

Onvoorwaardelijk pensioen – Indexering tot 31 december 1983 – Onduidelijke beslissing 

122

Gebrekkige communicatie tussen pensioendiensten – Termijnen van het Handvest van de sociaal verzekerde inzake beslissing en betaling – Betaling van intresten

124

Gevolg dat gegeven werd aan de voorstellen geformuleerd in het jaarverslag 1999 en 2000 

125
   
De directie pensioenen van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 
127

Verschil in het tijdstip van indexering tussen pensioenen die vooraf en pensioenen die na vervallen termijn betaald worden – Ongelijke behandeling in het nadeel van de gepensioneerde die vooraf betaald wordt

127

Bedrijfsvoorheffing in geval van cumulatie van pensioenen – Pensioenkadaster – Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid 

129

Gevolg dat gegeven werd aan de voorstellen geformuleerd in het jaarverslag 1999 en 2000 

130
   
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ), Belgacom, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen
132

Ongelijke behandeling van mannen en vrouwen – Geen recht op overlevingspensioen voor de man

132

Indexering van een aanvullende rente ingevolge de valorisatie van studieperiodes – Verandering van standpunt

134

Opsluiting in de gevangenis – Weerslag op het gewaarborgd minimumpensioen in de openbare sector

136
   

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

138

Klachten van algemene strekking 

138

Het voorwerp van de klachten 

138

Enkele voorbeelden 

139

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in de regeling van de zelfstandigen

139

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in de werknemersregeling

140

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in het ambtenarenstelsel 

143

Beroepsactiviteiten 

146

De inhoudingen op het pensioen 

146

Betalingsmodaliteiten en pensioenbeslissing 

147

Besluit 

149

De informatiebehoeften 

151

Het voorwerp van de vragen om informatie 

151

Enkele voorbeelden 

151

Toekenningsvoorwaarden en berekening 

151

Betalingsmodaliteiten en samenstelling van het pensioenbedrag 

152

Raming van het pensioen 

152

Andere regelingen 

152

Behandeling door het College 

153

Besluit 

154
   

DEEL 3  DE AANBEVELINGEN

157
(PDF, 264 kb, 17 p.)    
   

De aanbevelingen 2001 

158

Algemene aanbevelingen 

158

Officiële aanbevelingen 

164

De aanbevelingen 2000 en 1999 

166
   

DEEL 4  BIJLAGEN

173
(PDF, 348 kb, 60 p.)    
   

Bijlage 1 – Oprichtingsbesluit 

174

Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement 

180

Bijlage 3 – Handvest van de sociaal verzekerde 

188

Bijlage 4 – Parlementaire vragen en antwoorden 

199

Bijlage 5 – Adressen 

202

Terug naar jaarverslagen