U kunt het jaarverslag 2009 raadplegen en downloaden per deel.

Jaarverslag 2009 van de

Ombudsdienst Pensioenen

 
   

Inhoudstafel

P.
   

VOORWOORD

3
   

DEEL 1 DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
(PDF, 627,51kB, 20 p.)  
   

Hoofdstuk 1 De werking en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

8
   
De werking van de Ombudsdienst Pensioenen 8
De missie, visie, waarden van de Ombudsdienst pensioenen 8
De protocolakkoorden 10
Informatie en communicatie 12
Externe relaties 16
Lidmaatschap van ombudsman organisaties 17
De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen 18
De menselijke middelen 18
De financiële middelen 20
De materiële middelen 20
   

DEEL 2 ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

21
(PDF, 1104,28kB, 98 p. )  
   

Hoofdstuk 1 Statistische gegevens

23
   
De verzoeken – Algemene cijfers en trends 23
Voorwerp van de verzoeken 25
Ontvankelijkheid van de verzoeken 25
Voorwerp van de ontvankelijke klachten 26
Betrokken pensioendiensten
27
De dossierbehandeling 29
   

Hoofdstuk 2 Analyse van de dossiers

37
   
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
38
Ambtshalve schrapping van personen en personen zonder officieel of referentieadres – Moeilijkheden bij het opstarten van het pensioendossier in geval van ambtshalve onderzoek op pensioenleeftijd of op aanvraag (vervroegd pensioen) – Praktische oplossingen in overeenstemming met de “ratio legis” en het principe van de rechtszekerheid

 

 

38

Onderzoek van de pensioenrechten van personen die de leeftijd van 65 jaar bereiken en die het recht op werkloosheid of ziektevergoeding verliezen – Praktische problemen om het ambtshalve onderzoek op te starten in geval van woonst in het buitenland

 

42

Periode van arbeidsongeschiktheid vergoed door een schadeloosstelling onder de vorm van een kapitaal – Gelijkstelling met een periode van tewerkstelling in de berekening van het pensioen

 

44

Werkelijk loon in aanmerking genomen bij de berekening van het pensioen – Wijziging van de gegevens op de individuele rekening van CIMIRe vóór of na de betekening van de beslissing – Herziening enkel mogelijk op vraag van de gepensioneerde bij wijziging na de beslissing

 

46

Bij de beoordeling van de toegelaten activiteit het al dan niet, geheel of gedeeltelijk, in aanmerking nemen van het vakantiegeld – Begrip “beroepsinkomen” en de woorden “per kalenderjaar” niet duidelijk gedefinieerd - Algemene aanbeveling

 

49

IGO - Geen ambtshalve vergelijking met het gewaarborgd inkomen voor bejaarden zoals voorzien door de wet van 22 maart 2001 – Inkomensgarantie toegekend met terugwerkende kracht tot de datum waarop de vergelijking had moeten gebeuren

 

55

Onderzoek van de rechten op de IGO – Weigering voor personen die niet bestendig en daadwerkelijk in België verblijven – Vermenging van voorwaarden inzake toekenning en voorwaarden inzake betaling – Officiële aanbeveling

 

69

Beroepsactiviteit onderworpen aan sociale bijdragen na de ingangsdatum van het rustpensioen – Periode tijdens dewelke het pensioen niet betaald wordt – Geen mogelijkheid meer om deze activiteit te valoriseren voor het pensioen door een wijziging in de werkwijze van de RVP – Rechtszekerheid aangetast – Opvolging van het Jaarverslag 2008 – Officiële aanbeveling

 

 

62

De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 66
Schorsing van de betaling van het pensioen ingevolge de overschrijding van de grenzen inzake toegelaten arbeid – Onvolledige motivering van de beslissing met betrekking tot het lopende jaar – Gedeeltelijke terugvordering van onverschuldigde pensioenbedragen door compensatie op achterstallen – Terugkerende vergissingen – Rechtzettingen na onze interventie

 

 

66

Solidariteitsbijdrage – Automatische terugbetaling van onverschuldigde inhoudingen vanaf 2010

 

70

Bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld van gepensioneerden – Nieuwe berekeningswijze vanaf 2009 – Enige schaal die niet toelaat om rekening te houden met gezinslast of handicap

 

71

Intresten van rechtswege in toepassing van het Handvest van de sociaal verzekerde – Bijzonder tarief in sociale zaken vanaf januari 2009

 

73

Pensioen van de maand van overlijden – Risico van een automatische en voorbarige schorsing van de betalingen – Nieuwe, meer betrouwbare geïnformatiseerde toepassing

 

74

Overname door de RVP van de betaling van de onvoorwaardelijke pensioenen zelfstandigen vanaf 1 januari 2009 – Vele verificaties nodig alvorens tot de uitvoering te kunnen overgaan – Betalingen geregulariseerd met vertraging – Gerechtigden weinig of slecht ingelicht over de praktische gevolgen van deze wijziging

 

 

76

Attest tot het bekomen van het sociaal tarief inzake gas en elektriciteit – Verzending uitsluitend op aanvraag aan de gepensioneerden die een voorlopig bewindvoerder kregen toegewezen – Automatische verzending toegezegd vanaf ten laatste begin 2011

 

78

   
De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)
80

Cumulatie van een pensioen in de openbare sector met inkomsten uit een beroepsactiviteit – Verschillende grenzen in functie van de aard van het pensioen en naargelang de cumulatie zich situeert vóór of na de pensioenleeftijd – Wijze van vergelijken van de inkomsten met deze grenzen – Invloed op de betaling van het pensioen – Uiteenlopende resultaten mogelijk binnen een zelfde pensioenstelsel of tussen verschillende pensioenstelsels

 

 

80

Cumulatie van een overlevingspensioen met inkomsten uit een beroepsactiviteit – Vaststelling van de ingangsdatum van het pensioen op het ogenblik van de toekenning of op het ogenblik van de betaling – Uiteenlopende interpretaties naargelang het pensioenstelsel – Rechtsonzekerheid – Algemene aanbeveling

 

85

Loopbaanonderbreking in de openbare sector en kinderbijslag – Gratis of betalende validatie voor het rustpensioen na het eerste jaar loopbaanonderbreking – Onderscheid in behandeling tussen gehuwden of wettelijk samenwonenden – Maatschappelijke evolutie aan de gang?

 

88

Weddencomplement toegekend door een gemeenschap of gewest – In aanmerking neming voor het pensioen in de openbare sector – Limitatieve lijst opgenomen in de wet – Aanpassing enkel mogelijk na een in de Ministerraad beraadslaagd koninklijk besluit 92 Aanvraag tot pensioenraming voor de pensioenrechten in de openbare sector door een oudere voltijdse werknemer in de privé – PDOS houdt de boot af omdat de aanvrager reeds zijn pensioen in de openbare sector kan aanvragen

 

 

96

   
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

96

Overlevingspensioen in de regeling voor zelfstandigen aanvankelijk niet betaalbaar ingevolge cumulatie met een rustpensioen – Betaling mogelijk ingevolge de latere verhogingen van het minimumpensioen – Ambtshalve opvolging van het dossier – Overlevingspensioen in betaling gesteld met terugwerkende kracht tot op de dag dat het overlevingspensioen betaalbaar werd

 

 

96

Vergelijking van de pensioenrechten vastgesteld op basis van de persoonlijke zelfstandige activiteit met deze toegekend in het stelsel der werknemers als uit de echt gescheiden echtgenoot – Technische moeilijkheden met een vertraging in de behandeling van sommige dossiers tot gevolg – Probleem onderzocht door een gezamenlijke werkgroep RVP-RSVZ

 

 

99

Betaling van vrijwillige bijdragen tot regularisatie van de studieperiode – Ambtshalve herziening van de pensioenrechten niet voorzien bij wet – Onderzoek enkel mogelijk op uitdrukkelijke aanvraag – Algemene aanbeveling

 

101

Resident in het buitenland – Echtverklaring van de gegevens op het aanvraagformulier – Validering door de plaatselijke overheid van de verblijfplaats – Uitbreiding tot alle landen van de EER en tot de landen die een bilaterale overeenkomst met België hebben

 

 

103

Onvoorwaardelijk pensioen – Ambtshalve onderzoek op pensioenleeftijd – Verbeterde praktijk vanaf 2009 door een nieuw systeem van gegevensuitwisseling tussen het RSVZ en de sociaal verzekeringsfondsen

 

104

   

De Directie Pensioenen van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU)

106

Berekening van de bedrijfsvoorheffing – Specifieke forfaitaire vermindering voor de personen ten laste van 65 jaar of ouder – Ontbreken van een aangepaste code in de informaticatoepassingen van de RVP en de CDVU – Probleem opgelost of praktische oplossing in afwachting

 

106

Perequatie van de pensioenen in de openbare sector in januari 2009 – Lager netto bedrag voor sommige gepensioneerden – Aanpassing van de vermeldingen op de betalingsfiche door de CDVU

 

107

   
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Ethias, de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en andere

 

109

Overname door de RVP van de betaling van de onvoorwaardelijke pensioenen zelfstandigen vanaf 1 januari 2009 – Vele verificaties nodig alvorens tot de uitvoering te kunnen overgaan – Betalingen geregulariseerd met vertraging – Gerechtigden weinig of slecht ingelicht over de praktische gevolgen van deze wijziging

 

 

109

   
Transversale analyse

110

Toegang tot het minimumpensioen verschillend naargelang het pensioenstelsel – Toepassing van de wetgeving aan de basis van paradoxale toestanden bij gemengde loopbanen – Voorzien in een harmonisering van de teksten in de drie stelsels om de toekenning van een minimumpensioen mogelijk te maken in zoveel mogelijk gevallen 110  
   

Hoofdstuk 3 Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

117

Klachten van algemene strekking 117
De informatiebehoeften 118
   

DEEL 3 DE AANBEVELINGEN EN SUGGESTIES

119

(PDF, 414,90kB, 15 p.)  
   

Hoofdstuk 1 De aanbevelingen 2009

121

De algemene aanbevelingen 121
De officiële aanbevelingen 122
   

Hoofdstuk 2 De aanbevelingen 2008 tot 1999

124
   

Hoofdstuk 3 De suggesties

130
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 130
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 131
De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) 131
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 131
Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 132
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 132
   

DEEL 4 BIJLAGEN

135

(PDF, 1118,12kB, 30 p.)  
   
Bijlage 1 – Oprichtingsbesluit 136
Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement 141
Bijlage 3 – Handvest van de sociaal verzekerde 146
Bijlage 4 – Charter voor een klantvriendelijke overheid 154
Bijlage 5 – Parlementaire vragen en antwoorden 158
Bijlage 6 – Adressen 160

Terug naar De jaarverslagen