U kunt het jaarverslag 1999 raadplegen en downloaden per deel behalve deel 2. Deel 2 kan u raadplegen en downloaden per hoofdstuk.

 

Jaarverslag 1999 van de

Ombudsdienst Pensioenen

Inhoudstafel

VOORWOORD

DEEL 1: DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

(PDF, 688 kB, 34 p.)

DE FUNCTIE VAN DE OMBUDSMANNEN PENSIOENEN

Algemene principes van de ombudsman

Toetsing van de functie van de Ombudsmannen Pensioenen aan deze algemene principes

Fundamentele beginselen

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Verslagen opstellen en publiceren

Adequate middelen

Doelmatigheidsnormen

Algemene toegang en publieke bekendheid

Toegang

Bekendheid

Onderzoeksopdracht

Bemiddelen en aanbevelingen doen

Met aanbevelingen wordt rekening gehouden

De officiële aanbevelingen aan de pensioendiensten

De algemene aanbevelingen

Besluit

Lidmaatschap bij het Internationaal Instituut voor Ombudsmannen (IIO)

Besluit

BEVOEGDHEDEN VAN DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

Begrip “wettelijke pensioenen”

Begrip “pensioendiensten”

Organismen in de publieke sfeer

Privaatrechtelijke sfeer

Begrip “werking van de pensioendiensten”

Begrip “toepassing van de wetten en reglementen”

Vertegenwoordiging en volmacht

Beperkingen aan de bevoegdheden

DE KLACHTENBEHANDELING EN DE ONDERZOEKS- EN BEMIDDELINGSPROCEDURES

Basisprincipes voor de behandeling van de klachten

Modaliteiten in hoofde van de klager

Rechten van de klager

De beslissing van de Ombudsmannen

Weigering om een klacht te behandelen

Andere mogelijkheden om een klacht te weigeren

Opschorting van de behandeling

Doorverwijzing

Onderzoek

De onderzoeksprocedures

Dossier in afwachting met het oog op het inwinnen van

aanvullende inlichtingen

Dossier in onderzoek

Afgesloten dossier

De evaluatieprocedure

Het Protocolakkoord

Gevolgde procedures door de Ombudsmannen

Gevolgde procedures door de pensioendiensten

Besluit

DE ACTIVITEITEN VAN DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Ombudsmannen in de voorbije periode

De installatiefase

Ontwikkeling van de communicatiestrategie

Opvolging van de evoluties in de sociale zekerheid en in de pensioensector

Middelen van de Ombudsmannen

Menselijke middelen

Financiële middelen

Materiële middelen

Besluit

DEEL 2: ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

Statistische gegevens

(PDF, 1,69 MB, 14 p.)


De klachten – algemene cijfers en trends

Totaal aantal klachten

Evolutie van het aantal klachten per maand

Gemiddeld aantal klachten per maand

Verdeling van de klachten naar de taal van de klager

Verdeling van de klachten naar het geslacht van de klager

Wijze van indienen van de klachten

Voorwerp van de klacht

Ontvankelijkheid van de klachten

Toestand op 1 maart 2000

Evolutie van de ontvankelijkheid in de tijd

Voorwerp van de ontvankelijke klachten

Vaststelling van de pensioenrechten

Betaling

Behoorlijk bestuur

Betrokken pensioendiensten

Absolute aantallen

Gewogen aantallen

De dossierbehandeling

Afgesloten dossiers

Gegrondheid van de ontvankelijke klachten

Resultaat van de bemiddeling voor de gegronde

klachten.

Onontvankelijkheid

Onbevoegdheid

Behandelingsduur

Gemiddelde behandelingsduur voor de

afgesloten dossiers

Dossiers in afwachting en in onderzoek

Analyse van de dossiers

(PDF, 1,76 MB, 73 p.)


De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

De rol van de gemeentebesturen bij de indiening van een pensioenaanvraag - 1

De rol van de gemeentebesturen bij de indiening van een pensioenaanvraag - 2

Rust- en overlevingspensioen - Ingangsdatum - Inbreuk op de principes van behoorlijk bestuur Beperkte doeltreffendheid van het Handvest van de sociaal verzekerde

Beperking van de loopbaan tot de éénheid

Dossiers betreffende een homogene loopbaan als werknemer

Dossiers betreffende een gemengde loopbaan van werknemer en zelfstandige

Dossiers betreffende een gemengde loopbaan als werknemer en ambtenaar

Dossiers betreffende een gemengde loopbaan van werknemer en gemeentemandataris

Dossiers betreffende gemengde loopbaan als werknemer en als aangeslotene bij de regeling voor de overzeese sociale zekerheid

Eenheid van loopbaan - Pensioen ten laste van het "NATO-Provident Fund"

Het Handvest van de sociaal verzekerde - Termijnen - Vertraging in de uitbetaling veroorzaakt door reservering van achterstallige pensioenbedragen ten voordele van een OCMW

De termijnen in het Handvest van de sociaal verzekerde

De intresten volgens het Handvest van de sociaal verzekerde

Voorschotten op pensioen betaald door het OCMW

Vermindering van het pensioenbedrag tengevolge van het vervroegd ingaan van het pensioen


Uitblijven van een definitieve pensioenbeslissing - Het ontbreken van gegevens die moeten meegedeeld worden door een Provinciebestuur


Feitelijke scheiding - Uitbetaling van de helft van het gezinspensioen aan elk der echtgenoten - Doorkruising van het burgerlijk recht door de pensioenwetgeving

Verbeteren van de werkwijze bij de overgang van een ander vervangingsinkomen naar een pensioen

De Raad voor uitbetaling van de voordelen


De opdrachten van de Raad voor uitbetaling van de voordelen ten aanzien van de gepensioneerden

De procedure bij de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen

De klachten

Het statuut van de Raad voor uitbetaling van de voordelen

De beslissingen van de Raad voor uitbetaling van de voordelen of, bij delegatie, van de administrateur-generaal

Aanbeveling

Foutieve herzieningsbeslissing

Beslissingstermijnen volgens het Handvest van de sociaal verzekerde - Behoorlijk bestuur

Internering - Weerslag op het pensioen als werknemer of zelfstandige, geen weerslag op het pensioen als ambtenaar - Wet op de bescherming van de maatschappij

Cumulatie van een beroepsactiviteit met een pensioen


De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

Onderbreking van de betaling - 1

Onderbreking van de betaling - 2

Onderbreking van de betaling - 3

Onderbreking van de betaling - Conclusies

De verplichte afhoudingen op het pensioen

Achterstallen na overlijden - Het pensioen van de maand van het overlijden

De reglementering

De datum van betaling

Betaling per postassignatie

Betaling op een financiële rekening

Discriminatie

Conclusie

De betaling per postassignatie of op een financiële rekening -
De reglementering
De overeenkomsten en verbintenissen
Aanbeveling


Intresten van rechtswege bij laattijdige betaling van een pensioenvoordeel
De Administratie der Pensioenen (AP)


De cumulatie van een beroepsactiviteit met een gewaarborgd minimumpensioen - Nood aan betere informatie betreffende de cumulatieregels


De weerslag van de Algemene Baremaherziening bij de lokale besturen op de pensioenen van ambtenaren van deze besturen
De omzendbrieven van het Waalse gewest
Gevolgen van de omzendbrief van het Waalse gewest van 20 augustus 1998
Praktische moeilijkheden waarmee de Administratie der Pensioenen geconfronteerd wordt
Conclusie

Verschillende soorten vertragingen in de behandeling van dossiers
Het uitblijven van het verzenden van de definitieve beslissing -
Voorleggingsprocedure bij het Rekenhof
Het uitblijven van de definitieve afwerking - Het ontbreken van gegevens die door derden moeten verstrekt worden Wet van 5 augustus 1968 - overdracht van pensioenstortingen naar de werknemersregeling

Weerslag van onregelmatigheden tijdens de loopbaan op de vaststelling
van het pensioen

Beslissingstermijnen volgens het Handvest van de sociaal verzekerde -
Behoorlijk bestuur

Weddenschalen van het administratief personeel en het werkliedenpersoneel van de Franse gemeenschap

Pensioentoekenning op aanvraag - Het wezenpensioen in de openbare sector
Handvest van de gebruiker van de openbare diensten
Handvest van de sociaal verzekerde

Het Handvest van de sociaal verzekerde - Validatie van de datum van aanvraag
Uitvoeringsbesluit voor de openbare sector
Verschil in de uitvoeringsbesluiten voor de verschillende pensioenregelingen
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

Het uitblijven van een pensioenbeslissing in afwachting van de publicatie van een koninklijk besluit dat de berekeningswijze wijzigt - Geen voorzorgsmaatregelen - Het niet respecteren van de termijnen van het Handvest van de sociaal verzekerde

Handvest van de sociaal verzekerde - Artikel 10 - Termijnen voor beslissingen

Polyvalentie van aanvragen

Samenloop van verschillende rechten op overlevingspensioen ten laste van verschillende stelsels - Gebrekkige communicatie tussen de pensioendiensten

Motivering van de pensioenbeslissingen - Het ontbreken van een motivering voor het niet opnemen in de beroepsloopbaan van sommige periodes van beroepsactiviteit die door de gepensioneerde in zijn pensioenaanvraag vermeld werden


De directie pensioenen van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU)


Levensbewijs

Datum van betaling

Betaling via de Rekenplichtige

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ), Belgacom, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), de Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen

Belgacom - Pensioenrechten van een gewezen werknemer

NMBS Gewaarborgd minimumoverlevingspensioen - Gebrekkige communicatie
tussen pensioendiensten

Onvoorwaardelijk pensioen toegekend door een sociaal verzekeringsfonds

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

(PDF, 136 kB)


Klachten van algemene strekking

Inhoud

Behandeling door de Ombudsdienst

Nood aan informatie

Vragen om inlichtingen

Vragen om advies en praktische hulp

Vragen met betrekking tot andere materies

Behandeling door de Ombudsmannen

Besluit

BESLUIT EN AANBEVELING

 

DEEL 3: DE AANBEVELINGEN

(PDF, 88 kB, 3 p.)

Algemene aanbevelingen

 

DEEL 4: BIJLAGEN

(PDF, 390 kB, 23 p.)

Bijlage 1

Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst Pensioenen met toepassing van artikel 15, 5° van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

Bijlage 2

Wet van 12 december 1997 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie

Bijlage 3

Huishoudelijk reglement van het College van de Ombudsmannen voor de pensioenen

Bijlage 4

Nuttige adressen en de zitdagen van de pensioenadministraties

Terug naar De jaarverslagen