U kunt het jaarverslag 2002 raadplegen en downloaden per deel.

 

Jaarverslag 2002 van de

Ombudsdienst Pensioenen

 
   

Inhoudstafel

P.
   

DEEL 1: DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
(PDF, 147,3 kB, 19 p.)  
   

DE WERKING VAN DE OMBUDSMAN: REACTIEF EN PREVENTIEF? 

7

Het reactief aspect 

7

Het preventief aspect 

8

DE ACTIVITEITEN EN DE MIDDELEN VAN DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN 

10

De activiteiten 

10

De protocolakkoorden 

10

Federale Overheidsdiensten en sociale parastatalen 

10

Overheidsbedrijven 

11

Pensioendiensten in de privaatrechtelijke sfeer 

11

Communicatie 

11

Persconferentie van 16 april 2002: voorstelling van het jaarverslag 2001 

12

Algemene vergadering van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector op 27 juni 2002 


12

Informatiecampagne oktober – november 2002 

12

Mailing aan de seniorenorganisaties 

13

Bekendmakingsacties in het buitenland 

14

De website van de Ombudsdienst Pensioenen: ombudsmanpensioenen.be 

14

Voordrachten 

14

Externe relaties 

15

Het Permanent Overleg Ombudslui (POOL) 

16

Het Interuniversitair centrum voor de ondersteuning van de ombudsfunctie (ICOM) 

16

Lidmaatschap bij het Europees Ombudsman Instituut (EOI) 

17

De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen 

18

De menselijke middelen 

18

De medewerkers 

18

De vorming 

18

De financiële middelen 

19

De materiële middelen 

19

BESLUIT 

21
   

DEEL 2: ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

23
(PDF, 525 kB, 148 p.)  
   

Statistische gegevens

24

De klachten – algemene cijfers en trends 

24

Totaal aantal klachten 

24

Gemiddeld aantal klachten per maand 

25

Verdeling van de klachten naar de taal van de klager 

25

Verdeling van de klachten naar het geslacht van de klager 

25

Wijze van indienen van de klachten 

26

Woon- of verblijfplaats van de klager 

26

Voorwerp van de klacht 

27

Ontvankelijkheid van de klachten 

28

Toestand op 1 maart 2003 

28

Voorwerp van de ontvankelijke klachten 

29

Vaststelling van de pensioenrechten 

29

Betaling 

29

Behoorlijk bestuur 

30

Betrokken pensioendiensten 

30

Absolute aantallen 

31

Gewogen aantallen 

32

De dossierbehandeling 

32

Afgesloten dossiers 

32

De ontvankelijkheid van de afgesloten dossiers 

33

Gegrondheid van de ontvankelijke klachten 

34

Resultaat van de bemiddeling voor de gegronde klachten 

34

Het algemeen resultaat 

35

Het financieel resultaat 

35

Onontvankelijkheid 

36

Onbevoegdheid 

38

Behandelingsduur 

39

Gemiddelde behandelingsduur voor de afgesloten dossiers 

40

Dossiers in afwachting en in onderzoek 

41
   

Analyse van de dossiers

43
   
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 
44

Bewijs van tewerkstelling als werknemer 

44

"Proratisering" van het berekeningsplafond bij deeltijdse tewerkstelling – Bewijs van voltijdse of deeltijdse tewerkstelling 

46

Gelijkstelling van een periode van werkloosheid na het uitoefenen van een zelfstandige activiteit 

48

Overdracht van bijdragen van de privé-sector naar de openbare sector - Gelijkstelling van periodes van onvrijwillige werkloosheid 

49

Verbod van cumulatie van een pensioen met een ziektevergoeding - Mogelijkheid om de ziektevergoeding te verzaken om het recht op pensioen te behouden – Terugwerking van de verzaking 

53

Cumulatie van overlevingspensioen en rustpensioen(en) – Betaalbaar bedrag van het  overlevingspensioen – Gebrek aan duidelijkheid en nauwkeurigheid van de beslissing aan de gepensioneerden 

56

Vertraging in de vaststelling van de rechten op een overlevingspensioen – Gebrekkige communicatie tussen pensioendiensten 

58

Onzorgvuldigheid van de RVP met de weigering van een overlevingspensioen als uit de echtgescheiden echtgenote door het gemeentebestuur van Sint-Gillis als gevolg - Handvest van de sociaal verzekerde 

60

Beperking van de loopbaan tot de eenheid – Rustpensioen ten laste van de RVP en van de DOSZ 

61

Verhoging van sommige pensioenbedragen in de openbare sector met maximaal 20 % - Gevolgen voor het principe van de eenheid van loopbaan – Verschil in toepassing tussen de RVP en het RSVZ 

63

Overdracht van bijdragen van de openbare sector naar de privé-sector - Weigering van het pensioen als werknemer met toepassing van het principe van de eenheid van loopbaan – Materiële vergissing – Rechtzetting met terugwerkende kracht 

66

Pensioenraming door de Infodienst Pensioenen – Niet respecteren van de wettelijke termijnen 

68

Inkomensgarantie voor ouderen – Vrijgestelde inkomsten – Inkomens-vervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming 

69

Inkomensgarantie voor ouderen – Situatie van samenwonenden – Bijzonder geval van minderjarige of meerderjarige kinderen met kinderbijslag 

71

Problemen om de centrale diensten van de RVP telefonisch te bereiken 

75

Problemen om een gewestelijke kantoor van de RVP telefonisch te bereiken 

76

Gevolg dat gegeven werd aan de voorstellen geformuleerd in het jaarverslag 1999, 2000 en 2001 

77
   
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 
79

Ambtshalve schrapping - Gevolgen voor de betaling van pensioenen 

79

Schorsing van een pensioen en toekenning van een ander pensioen – Gebrekkige interne coördinatie – Zeven maanden zonder pensioeninkomsten 

81

Feitelijke scheiding – Bewarende maatregelen genomen door de betalingsdiensten van de RVP – Gebrek aan informatie 

82

Tijdelijke scheiding om gezondheidsredenen – Regularisatie van de betalingen 

84

Betaling van het pensioen van de maand van overlijden aan de langstlevende echtgenoot – Samenleven versus samenwonen 

86

Voorschotten op het overlevingspensioen voor de langstlevende echtgenoot – Verschil in behandeling tussen gepensioneerden 

88

Betaling van een ouderdomsrente in de vorm van een kapitaal – Informaticaproblemen 

89

Onderbreking van en vertraging in de betaling 

90

Rechtzetting van een fout in de betaling van de verwarmingstoelage – Onterechte toepassing van de verjaringstermijnen in het nadeel van de gepensioneerde 

92

Bedrijfsvoorheffing - Alleenstaande versus personen ten laste – Niet gerechtvaardigde automatische toepassing van schaal I (alleenstaande) 

94

Voordelen die jaarlijks betaald worden in december - Wijzigingen van het recht of inzake inhoudingen in de loop van het jaar – Gebrek aan informatie 

96

Cumulatie van een beroepsactiviteit en een pensioen – Inkomsten – Boeking van het vakantiegeld – Gewijzigde praktijk – Geen informatie aan de gepensioneerden 

97

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden – Foutieve berekening – Onzorgvuldigheid met betreurenswaardige gevolgen 

98

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden – Onverschuldigde betalingen ingevolge verblijf in het buitenland 

100
   
De Administratie der Pensioenen (AP) 
103

Ambtshalve pensionering – Schorsings- en annulatieberoep bij de Raad van State – Weigering een pensioen toe te kennen vóór de uitspraak van de Raad van State 

103

Overlevingspensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot – Aanvraag niet ingediend binnen het jaar – Problemen van bewijs 

105

Geen definitieve pensioenbeslissing door het ontbreken van loopbaanelementen – Positieve reactie op rechtstreekse interventie van de Ombudsdienst Pensioenen 

107

Moeilijkheden voor de pensioendienst om correcte loopbaangegevens te bekomen – Beperkte bevoegdheid van de Ombudsdienst Pensioenen 

108

Overdracht van bijdragen in het kader van de wet van 5 augustus 1968 – Mededelen van inlichtingen aan de RVP voor een pensioenraming – Snellere procedure 

109

Cumulatie - Voorafgaande verklaring van een beroepsactiviteit - Schorsing van de betaling van het pensioen voor één maand 

111

Cumulatie van een overlevingspensioen met een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking – Uiteenlopend standpunt 

113

Cumulatie van voordelen betaald door verschillende instellingen – Foutieve informatie 

115

Cumulatie van een pensioen in de openbare sector met een beroepsactiviteit als werknemer – Overschrijding van de toegelaten inkomsten – Toewijzing van het vakantiegeld 

118

Aangifte van beroepsactiviteit – Geen ontvangstmelding – Laattijdige beslissing - Onzorgvuldigheid 

120

Berekening van de periode van militaire dienst in het pensioen ten laste van de Openbare Schatkist – Het begrip "dagen die geen volledige maand uitmaken" – Verwachte wetswijziging 

121

Bijzondere berekening overheidspensioen versus arbeidsongevallenrente – Toekenning van een minimumpensioen – Handvest van de sociaal verzekerde – Intresten van rechtswege 

123

Aansluiting van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bij het pensioenstelsel van de openbare sector – Subrogatie – Omzetting van vervroegde rente en kapitaalsuitkering in een fictieve rente 

127

Gevolg dat gegeven werd aan de voorstellen geformuleerd in het jaarverslag 1999, 2000 en 2001 

129
   
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
131

Gezinspensioenen – Vermindering van het gezinspensioen of omzetting naar een lager pensioen als alleenstaande ingevolge de toekenning van een Nederlands ouderdomspensioen aan de jongere echtgenoot – Arrest Engelbrecht van het Hof van Justitie te Luxemburg – Ongelijke behandeling van werknemers en zelfstandigen 

131

Pensioenbeslissing in het kader van de Europese Verordeningen - Onzorgvuldigheid - Laattijdige voorlopige beslissingen - Te lage voorschotten - Beperking tot het pensioenbedrag op basis van de bedrijfsinkomsten i.p.v. het minimumpensioen bij het nemen van een voorlopige beslissing in de regeling voor zelfstandigen 


134

Eenheid van loopbaan - Een rente als mandataris bij de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij is geen pensioen in de zin van de wetgeving 


136

Wijziging in de voordeligste toestand voor het gezin door de verhoging van het minimumpensioen in de regeling voor zelfstandigen – Gezinspensioen voordeliger 


137

Terugvordering van onverschuldigde pensioenbedragen – Toe te passen verjaringstermijn 


138

Onvoorwaardelijk rustpensioen zelfstandige – Niet toegelaten cumulatie met een rustpensioen 


141

Invoering van een nieuw informaticaprogramma – Aanzienlijke vertraging in de beslissingen 


144

Wijzigingen in de reglementering van de zelfstandigen die verband houden met klachten van algemene strekking 


145
   
De directie pensioenen van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 
147

Vertraging in de uitbetaling van een pensioen door een administratieve onzorgvuldigheid 

147

Verwarrende vermelding op het betalingsdocument voor een jaarlijks betaalbare arbeidsongevallenrente 

149

Gevolg dat gegeven werd aan de voorstellen geformuleerd in het jaarverslag 1999, 2000 en 2001 

149
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ), Belgacom, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), de Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen 
151

Vakantiegeld – Cumulatie van een pensioen ten laste van de RVP en van de DOSZ 

151

Invloed van afwezigheid van personeel op de werking van de dienst – Voorrang aan dringende dossiers 

153
   

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

155
   

Klachten van algemene strekking 

155

Het voorwerp van de klachten 

155

Enkele voorbeelden 

156

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in de regeling van de zelfstandigen

156

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in de werknemersregeling 

158

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in het ambtenarenstelsel 

162

Toekenningsvoorwaarden en berekening van de Inkomensgarantie voor ouderen 

163

Betalingsmodaliteiten 

164

Besluit 

165

De informatiebehoeften 

166

Het voorwerp van de vragen om informatie 

166

Enkele voorbeelden 

166

Toekenningsvoorwaarden en berekening 

166

Betalingsmodaliteiten en samenstelling van het pensioenbedrag 

167

Raming van het pensioen 

167

Andere regelingen 

168

Behandeling door het College 

168

Besluit 

169
   

DEEL 3: DE AANBEVELINGEN 

171
(PDF, 103 kB, 21 p.)  
   

De aanbevelingen 2002 

172

Algemene aanbevelingen 

172

Officiële aanbevelingen 

177

De aanbevelingen 2001, 2000 en 1999 

180
   

DEEL 4: DE BIJLAGEN

193
PDF, 214 kB, 61 p.)  
   
Bijlage 1 – Oprichtingsbesluit 194
Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement 200
Bijlage 3 – Handvest van de sociaal verzekerde 208
Bijlage 4 – Parlementaire vragen en antwoorden 219
Bijlage 5 – Adressen 220

Terug naar De jaarverslagen