U kunt het jaarverslag 2003 raadplegen en downloaden per deel.

 

Jaarverslag 2003 van de

Ombudsdienst Pensioenen

 

Inhoudstafel

 
   

VOORWOORD

P.
   

DEEL 1: DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN 

5
(PDF, 65,55 kB, 20 p.)  
   

De activiteiten en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

7

De activiteiten 

7

De protocolakkoorden 

7

Federale Overheidsdiensten en sociale parastatalen 

8

Overheidsbedrijven 

8

Pensioendiensten in de privaatrechtelijke sfeer 

8

Informatie en communicatie 

9

Persconferentie van 16 april 2003: voorstelling van het jaarverslag 2002 

9

Algemene vergadering van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector op 12 juni 2003 

9

Informatiecampagne oktober-december 2003 

10

Mailing aan de seniorenorganisaties 

11

Bekendmaking in het buitenland 

11

De website van de Ombudsdienst Pensioenen: ombudsmanpensioenen.be 

11

Voordrachten 

12

Externe relaties 

12

Het Permanent Overleg Ombudslui (POOL) 

13

Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) 

17

De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen 

17

De menselijke middelen 

17

De medewerkers 

17

De vorming 

18

De financiële middelen 

19

De materiële middelen 

19

BESLUIT

20

DEEL 2: ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS 

21
(PDF, 397,32kB, 136 p.)  
   

Statistische gegevens

23

De verzoeken – Algemene cijfers en trends 

23

Totaal aantal verzoeken 

23

Gemiddeld aantal verzoeken per maand 

24

Verdeling van de verzoeken naar de taal van de klager 

24

Verdeling van de verzoeken naar het geslacht van de klager 

24

Wijze van indienen van de verzoeken 

25

Woon- of verblijfplaats van de verzoeker 

25

Voorwerp van de verzoeken 

26

Ontvankelijkheid van de verzoeken 

27

Toestand op 1 maart 2004 

27

Voorwerp van de ontvankelijke klachten 

28

Vaststelling van de pensioenrechten 

28

Betaling 

28

Behoorlijk bestuur 

29

Betrokken pensioendiensten 

29

Absolute aantallen 

30

Gewogen aantallen 

31

De dossierbehandeling 

31

Afgesloten dossiers 

31

De ontvankelijkheid van de afgesloten dossiers 

32

Gegrondheid van de ontvankelijke klachten 

33

Resultaat van de bemiddeling voor de gegronde klachten 

33

Het algemeen resultaat 

34

Het financieel resultaat 

34

Onontvankelijkheid 

36

Onbevoegdheid 

36

Behandelingsduur 

38

Gemiddelde behandelingsduur voor de afgesloten dossiers 

38

Dossiers in afwachting en in onderzoek 

40
   

Analyse van de dossiers

42
   
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 
43

Polyvalentie van de datum van de aanvraag - Aanvraag in de werknemersregeling ingediend binnen de zes maanden na de kennisgeving van de beslissing in de openbare sector 


43

Ambtshalve onderzoek – Vaststelling van de ingangsdatum van het rustpensioen – Gerechtigden wonend in het buitenland – (On)geoorloofd of discriminerend onderscheid 


45

Recht op overlevingspensioen – Minder dan één jaar huwelijk – Uitzonderingen – Overlijden ingevolge een beroepsziekte 


47

Erkenning als werkweigeraar - Herziening van het rustpensioen ingevolge een nieuw feit - Toegepast verminderingspercentage teruggebracht van 25 % naar 20 % - Ingangsdatum van de nieuwe beslissing 



49

Pensioen dat niet toegekend kon worden omdat het bedrag onder de wettelijke drempel ligt – Gepensioneerden die een gemengde loopbaan hadden, ondervinden dubbel nadeel 

 

51

Oudere werknemer die een beroepsactiviteit als zelfstandige begint om aan de werkloosheid te ontsnappen en na stopzetting van deze activiteit opnieuw recht heeft op werkloosheidsuitkeringen - Gevolgen voor de berekening van het rustpensioen – Ongelijke behandeling 




53

Controles van de inkomsten uit beroepsactiviteit 2002 nog niet afgerond eind 2003 – Redelijke termijn overschreden 


55

Weerslag van onregelmatigheden tijdens de beroepsloopbaan op de vaststelling van het pensioen - Pensioenbijdragen ten onrechte gestort door de werkgever bij het Fonds voor overlevingspensioenen - Weigering van de RVP om de overdracht van bijdragen te aanvaarden – Geen toekenning van een pensioen voor deze periode 




56

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) – Overlijden van de aanvrager tijdens het onderzoek vooraleer hij de verklaring betreffende de inkomsten kon invullen – Materiële onmogelijkheid – Toekenning van achterstallen ten voordele van de langstlevende echtgenoot 



59

IGO – Herzieningsaanvraag onontvankelijk verklaard – Dwaling omtrent het recht - Nieuwe beslissing met uitwerking vanaf de datum van aanvraag 


62

Gewaarborgd minimumpensioen en arbeidstijdregeling – Interpretatie van de gegevens op de individuele rekening 


63

"E-government" – Elektronische en automatische verzending van attesten inzake gezondheidszorgen – Vertragingen ingevolge technische problemen 


65

Het pensioen voor zeevarenden – Verkeerde of op zijn minst onduidelijke informatie op de website en in het Memento 2002 van de RVP 


66

Ontbreken van een registratiesysteem voor binnenkomende brieven – Onzorgvuldigheid 

67
   
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 
69

Betaling op rekening – Terugvordering van niet verschuldigde bedragen - Beperking van het door de financiële instellingen terug te betalen bedrag 


69
Indexering van pensioenen – Voorziene verbetering in de informatie aan de gepensioneerden  71

Aanzienlijke achterstallen inzake Gewaarborgd inkomen en IGO versus kleine schuld inzake pensioen als zelfstandige – Niet verantwoorde inhouding van meer dan 10.000 euro 


72

Uitgestelde uitvoering van een beslissing – Niet voldoende verantwoorde bewarende maatregelen – Voorrang van een persoonlijk recht op een afgeleid recht – 11.000 euro ingehouden achterstallen om een schuld van minder dan 200 euro te vermijden 



74

Verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen – Foutieve automatische aanpassing van het uitbetaalde pensioen in het nadeel van de gepensioneerde ingeval van de cumulatie met een verminderd én een niet verminderd pensioen in de werknemersregeling – Steeds terugkerende fout – Opsporing van soortgelijke gevallen onmogelijk 




75

Verhoging van de minimumpensioenen in april 2003 – Ontbreken van aanpassingen 

77

Gewaarborgd minimumpensioen vanaf 1 april 2003 – Gemengde loopbaan – Ambtshalve aanpassing 


78

Onderbreking in de betalingen – Ouderdomsrente onder de vorm van een kapitaal 

80

Dakloze gepensioneerde – Ambtshalve schrapping – Schorsing van de betaling van het pensioen gedurende drie jaren – Vicieuze cirkel 


82

Pensioen op basis van het gezinsbedrag verminderd met het buitenlands pensioen van de echtgenote – Ongeoorloofde beperking van de aanpassingen aan de minimumbedragen en van de indexeringen 



83

Betaling van een Belgisch rustpensioen via een overschrijving op een buitenlandse rekening – Beperkte mogelijkheden 


85

Betaling van voorschotten op overlevingspensioen – Nieuwe administratieve praktijk voor gepensioneerden die buiten de EER verblijven 


87

Erkenning van het recht op een rustpensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot – Gelijktijdige betaling van een gezinspensioen op een bankrekening toegankelijk voor beide echtgenoten – Verantwoordelijkheid van de RVP ten opzichte van de feitelijk gescheiden echtgenoot 



90

Solidariteitsbijdrage – Teveel ingehouden bijdragen bij uitkering kapitaal - Geen spontane terugbetaling door Rijksdienst voor Pensioenen – Intresten van rechtswege bij laattijdige terugbetaling – Onbehoorlijk bestuur 



92

Rechtzetting van een fout in de betaling en begaan in het nadeel van de gepensioneerde - Toepassing van de vijfjarige verjaringstermijn in de plaats van de tienjarige na 30 september 2003 



94

Verzaking aan ziektevergoeding – Dubbele terugvordering van de ontstane schuld door de mutualiteit, éénmaal van de RVP en éénmaal van de CDVU 


95

Reserveren van achterstallen ter compensatie van pensioenvoorschotten betaald door een OCMW – Onontvankelijke klacht 


97

Beslag op pensioen en IGO in geval van onderhoudsplicht 

98

Verhoging van de minimumpensioenen op 1 april 2003 - Communicatiestoornis met de gepensioneerden in gevallen van cumulatie van rust- en overlevingspensioenen 


99
   
De Administratie der Pensioenen (AP) 
102

Rol van de gemeentebesturen bij het indienen van een pensioenaanvraag – Verschillen op dit punt tussen de openbare sector en de privé-sector – (Ongeveer twee) jaren pensioen definitief verloren 



102

Taal van de briefwisseling met de gepensioneerde 

104

Beperking van de kerkelijke pensioenen – Toepassing niet in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 5 augustus 1978 


106

"Handvest" van de sociaal verzekerde – Beslissing aangetast door een juridische of  materiële vergissing te wijten aan de Administratie – Nieuwe beslissing – Recht op de prestatie kleiner dan het aanvankelijk toegekende recht – Uitwerking voor de toekomst – Geen terugvordering 



109

Diensten gepresteerd in de openbare sector als wetenschappelijk medewerker onder bepaalde voorwaarden aanneembaar – Verschillende praktijk naargelang de taalrol 


112

Wetswijziging – Informatieverstrekking aan de betrokken gepensioneerden 

114

Overname door de AP van het beheer van de pensioenen van Belgocontrol (vroegere Regie der Luchtwegen) – Foutieve pensioenbeslissing – Vertraging inzake perequatie 


115

Begrafenisvergoeding – Prioritaire en andere gerechtigden – Betaling aan diegene die de begrafeniskosten droeg 


116
   
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
118

Recht op vervroegd rustpensioen zonder vermindering – Opening van het recht op vervroegd pensioen – Verschillende interpretatie van de loopvoorwaarden door RSVZ en RVP 


118

Uitblijven pensioenbeslissing inzake rustpensioen zelfstandigen – Onvolledig onderzoek van het pensioendossier – Foutieve ingangsdatum en pensioenbreuk 


120

Gerechtigden met verblijfplaats in bepaalde gemeenten met taalfaciliteiten – (On)mogelijkheid om een vertaling van de pensioenbeslissing te bekomen 


122
   
De Directie Pensioenen van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 
126

Betaling van pensioenachterstallen aan de nalatenschap – Vereffening 1 jaar na het overlijden 

126

Problematische telefonische bereikbaarheid van de CDVU 

128
   
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, Belgacom, Biac, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Ethias, de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen 

129
Vergelijking tussen twee pensioenrechten – Gebrek aan coördinatie tussen pensioendiensten  129
   

Onze voorstellen en suggesties van 1999 tot en met 2002

132

De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 

132

De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 

136

De Administratie der Pensioenen (AP) 

140

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 

142

Infodienst Pensioenen 

144

Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 

145

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 

145
   

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

146

Klachten van algemene strekking 

146

Het voorwerp van de klachten 

146

Enkele voorbeelden 

147

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in de werknemersregeling 

147

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in het ambtenarenstelsel 

150

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in de regeling van de zelfstandigen 

154

Besluit 

155

De informatiebehoeften 

155

Het voorwerp van de vragen om informatie 

156

Enkele voorbeelden 

156

Toekenningsvoorwaarden en berekening 

156

Betalingsmodaliteiten en samenstelling van het pensioenbedrag 

157

Raming van het pensioen 

157

Andere regelingen 

158

Behandeling door het College 

158

Besluit 

159
   

DEEL 3: DE AANBEVELINGEN 

161
(PDF, 48,97kB, 14 p.)  
   

De aanbevelingen 2003 

162

Algemene aanbevelingen 

162

Officiële aanbevelingen 

166

De aanbevelingen 2002, 2001, 2000 en 1999 

169
   

DEEL 4: BIJLAGEN 

177
(PDF, 134,29kB, 57 p.)  

Bijlage 1 – Oprichtingsbesluit 

178

Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement 

184

Bijlage 3 – Handvest van de sociaal verzekerde 

192

Bijlage 4 – Parlementaire vragen en antwoorden 

203

Bijlage 5 – Adressen 

204

Terug naar De jaarverslagen