U kunt het jaarverslag 2004 raadplegen en downloaden per deel.

Jaarverslag 2004 van de

Ombudsdienst Pensioenen

 

Inhoudstafel

P
 

VOORWOORD

   

DEEL 1: DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
(PDF, 68,62kB, 22 p.)  
   

De activiteiten en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

7

De activiteiten 

7

De protocolakkoorden 

7

Federale Overheidsdiensten en sociale parastatalen 

7

Overheidsbedrijven 

8

Pensioendiensten in de privaatrechtelijke sfeer 

8

Informatie en communicatie 

8

Persconferentie van 20 april 2004: voorstelling van het Jaarverslag 2003 

9

Algemene vergadering van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector op 3 juni 2004

9

Informatiecampagne oktober-december 2004 

9

Mailing aan de seniorenorganisaties 

10

Bekendmaking in het buitenland 

11

De website van de Ombudsdienst Pensioenen: ombudsmanpensioenen.be 

11

Voordrachten 

12

De Ombudsdienst in de media 

12

Externe relaties 

12

Het Permanent Overleg Ombudslui (POOL) 

13

Internationale Ombudsmanorganisaties 

13

5 jaar Ombudsdienst Pensioenen 

13

De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen 

18

De menselijke middelen 

18

De medewerkers 

18

Vorming 

18

De financiële middelen 

19

De materiële middelen 

20

BESLUIT 

21

DEEL 2: ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

23
(PDF, 357,25kB, 128 p.)  
   

Statistische gegevens

 25

De verzoeken – Algemene cijfers en trends 

25

Totaal aantal verzoeken 

25

Gemiddeld aantal verzoeken per maand 

26

Verdeling van de verzoeken naar de taal van de klager 

26

Verdeling van de verzoeken naar het geslacht van de klager 

26

Wijze van indienen van de verzoeken 

26

Woon- of verblijfplaats van de verzoeker 

27

Voorwerp van de verzoeken 

27

Ontvankelijkheid van de verzoeken 

28

Toestand op 1 maart 2005 

29

Voorwerp van de ontvankelijke klachten 

30

Vaststelling van de pensioenrechten 

30

Betaling 

30

Behoorlijk bestuur 

30

Betrokken pensioendiensten

31

Absolute aantallen 

31

Gewogen aantallen 

32

De dossierbehandeling 

33

Afgesloten dossiers 

33

De ontvankelijkheid van de afgesloten dossiers 

33

Gegrondheid van de ontvankelijke klachten

34

Resultaat van de bemiddeling voor de gegronde klachten 

35

Het algemeen resultaat 

35

Het financieel resultaat 

36

Onontvankelijkheid 

37

Onbevoegdheid 

38

Behandelingsduur

39

Gemiddelde behandelingsduur voor de afgesloten dossiers 

40

Dossiers in afwachting en in onderzoek 

42
   

Analyse van de dossiers

44
 
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

Ambtshalve toekenning van het pensioen op leeftijdsgrens – Redelijke termijn overschreden

45

Ten onrechte geweigerd rustpensioen – Diensten als tijdelijke onderwijzeres in aanmerking genomen na onderzoek

 

46

Weigering van het vervroegd pensioen – Ten onrechte geen rekening gehouden met een tewerkstelling als mijnwerker – Vervroegde toekenning van het pensioen voor de jaren als mijnwerker 

 

48

Pensioen als mijnwerker – Sluiting van de mijnen - Gelijkstelling van een tewerkstelling als werknemer met een periode van ondergronds mijnwerker – Voorwaarden

 

49

Militaire dienst voorafgegaan en gevolgd door een periode van beroepsactiviteit – Onbillijke regels inzake gelijkstelling in het geval van een gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige

 

51

Ontbrekende jaren in de pensioenbeslissing – Ernstige maar vermijdbare gevolgen van een verandering van familienaam 

 

53

Onzorgvuldigheid en te lange behandelingstermijn – Tweeëntwintig maanden om een rustpensioen correct te berekenen 

 

55

Tewerkstelling als inwonende dienstmeid – Periode niet onderzocht door de RVP – Mogelijkheid tot regularisatie 

 

57

Nieuwe arbeidstijdregeling in een bedrijf – Negatieve weerslag op de pensioenberekening ingevolge registratieproblemen – Oplossing voor de betrokkene en voor alle andere werknemers van het bedrijf 

59

Echtgenoten gaan opnieuw samenwonen – Aanvraag tot toekenning van het gezinspensioen in 2001 – Drie jaar later nog geen beslissing

61

Rustpensioen ten laste van de RVP en de DOSZ – Beperking tot de eenheid van loopbaan – Verschillende ingangsdatum 

 

62

Vereiste loopbaanduur voor de toekenning van een vervroegd pensioen – Samentelling van de buitenlandse en Belgische periodes – Nieuwe praktijk bij de RVP en wijziging van de wetgeving 

 

64

Berekening van een overlevingspensioen in het kader van de bilaterale overeenkomsten – Betaalbaar bedrag vóór en na de toepassing van de cumulatieregels – Toepassing van een nieuwe en meer billijke praktijk 

 

69

Toepassing van de Europese verordeningen – Gegevensuitwisseling met de buitenlandse instellingen – Belangrijke gevolgen van een laattijdige aanpassing van de contactpunten 

 

71

Ambtshalve onderzoek van de IGO geblokkeerd in afwachting van een beslissing over een buitenlands pensioen – Efficiënte samenwerking met een buitenlandse Ombudsman – Principieel akkoord van de RVP om de aanvang van het onderzoek naar de bestaansmiddelen te versnellen 

 

72

Wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de IGO – Verkeerde verwijzing – Voorstellen tot wijziging 

 

75

Behandelingsduur van een aanvraag voor IGO – Veel vertraging in het onderzoek van de bestaansmiddelen – Bemiddeling bij de FOD Financiën 

 

75

   
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 
78

* Onderbreking in de betaling – 1 Toekenning van een Duits pensioen – Vermindering van IGO 

 

78

* Onderbreking in de betaling – 2 Foutieve melding van overlijden – Verbeterde administratieve praktijk 

 

79

* Onderbreking in de betaling – 3 Assignatie per vergissing uitgegeven op het vroegere buitenlandse adres – Regularisatie vooraleer het geld werd teruggestort – Bijzonder geval 

 

80

* Cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit – Wijze van vaststelling van de toegelaten grensbedragen op jaarbasis 

81

* Inkomsten uit een beroepsactiviteit boven de toegelaten grenzen – Schorsing van de betalingen – Falende administratieve praktijk 

83

* Pensioen met een derde verminderd in afwachting van een nieuwe beslissing ingevolge de toekenning van een buitenlands voordeel – Overdreven bewarende maatregel in vergelijking met het nagestreefde doel 

 

85

* Geen verhoging op 1 september 2004 van het gewaarborgd minimumpensioen voor een gemengde loopbaan in de regeling voor werknemers 

86

* Aanpassing van het bedrag van het minimumpensioen als zelfstandige op 1 september 2004 – Geen automatische aanpassing van sommige pensioenen 

88
   
De Administratie der Pensioenen (AP) 
90

* Diplomabonificatie – Aanvraag om herziening – Geen reactie van de pensioendienst – Verkeerde toepassing van de wetgeving 

90

* Perequatie van het pensioen – Overname van dossiers van Ethias door de Administratie der Pensioenen – Ontbreken van inlichtingen van de vroegere werkgever 

 

92

* Vergoeding tot de leeftijd van 65 jaar toegekend door een intercommunale aan zijn gepensioneerde ambtenaren – Bedrag in mindering gebracht op het wettelijk pensioen – Gezagsargument (en zweem van machtsoverschrijding?) 

94

* Cumulatie van een rustpensioen met inkomsten uit een beroepsactiviteit – Jaar waarin de gepensioneerde de leeftijd van 65 jaar bereikt – Ongewenst effect van de versoepeling van de regels – Discriminatie tussen de gepensioneerden uit de openbare sector en deze in de regeling voor werknemers en zelfstandigen 

99

* Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid – Bekendmaking van de medische beslissing aan de betrokkene – Ingangsdatum van het pensioen 

102

* Militair werkman – Burgerlijk werkman – Overgang naar het administratief personeel – Verlies van pensioenwaarborg 

104
   
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 
107

* Een ambtshalve beslissing in de regeling voor werknemers geldt als nieuwe aanvraag in de regeling voor zelfstandigen – Beslissing niet in overeenstemming met de wetgeving – Verbeterde ingangsdatum 

 

107

* Ten onrechte toekenning van het gezinspensioen ingevolge de uitoefening van een niet toegelaten activiteit door de echtgenote – Inhouding van teveel betaalde bedragen op de achterstallen van het toe te kennen pensioen als alleenstaande aan de echtgenote 

 

109

* De Europese verordeningen en het minimumpensioen in de pensioenregeling voor zelfstandigen – Overgang van nationaal pensioen naar evenredig pensioen ingevolge verhoging van het minimumpensioen – Praktische oplossing die het recht waarborgt 

 

113

* Toepassing van de Europese verordeningen over de sociale zekerheid – Verlies van het recht op Nederlands overlevingspensioen – Herziening Belgische pensioenen – Verschil in uitvoering tussen RVP en RSVZ 

 

115  

* Europese verordeningen - Uitblijven van de definitieve pensioenbeslissing – Niet uitbetalen van achterstallen van het Nederlands pensioen 

118
   
De Directie Pensioenen van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 
121

* Betaling op rekening – Verplichte ondertekening van het verbintenisformulier – Tekst en inhoud 

121

* Betaling via de Rekenplichtige – Maandelijks levensbewijs – Administratieve vereenvoudiging? 

123

* Betaling via de Rekenplichtige – Inadequate maatregel - Ongewenste effecten voor de gepensioneerde 

124
   
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, Biac, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Ethias, de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen 
127
   

Onze voorstellen en suggesties van 1999 tot en met 2007

128

De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 

128

De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 

129

De Administratie der Pensioenen (AP) 

131

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 

132

Infodienst Pensioenen 

133

Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 

133

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 

133
   

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

134

Klachten van algemene strekking 

134

Het voorwerp van de klachten 

134

Enkele voorbeelden 

135

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in de werknemersregeling

135

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in het ambtenarenstelsel 

139

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in de regeling van de zelfstandigen 

144

Besluit 

146

De informatiebehoeften 

147

Het voorwerp van de vragen om informatie 

147

Enkele voorbeelden 

147

Toekenningsvoorwaarden en berekening 

147

Betalingsmodaliteiten en samenstelling van het pensioenbedrag 

148

Raming van het pensioen 

148

Andere regelingen 

149

Behandeling door het College 

149

Besluit 

150

DEEL 3: DE AANBEVELINGEN

153
(PDF, 56,40kB, 17 p.)  
   

De aanbevelingen 2004 

154

Algemene aanbevelingen 

154

De aanbevelingen 2003, 2002, 2001, 2000 en 1999 

159

DEEL 4: BIJLAGEN

171
(PDF, 134,04kB, 59 p.)  
   

Bijlage 1 – Oprichtingsbesluit 

172

Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement 

178

Bijlage 3 – Handvest van de sociaal verzekerde 

186

Bijlage 4 – Parlementaire vragen en antwoorden 

197
Bijlage 5 – Adressen 

Terug naar De jaarverslagen