U kunt het jaarverslag 2005 raadplegen en downloaden per deel.

Jaarverslag 2005 van de

Ombudsdienst Pensioenen

 

Inhoudstafel

P.
   

VOORWOORD

3
   

DEEL 1: DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
(PDF, 288,45kB, 16 p.)  
   

De activiteiten en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

7

De activiteiten 

7

De protocolakkoorden 

7

Federale Overheidsdiensten en sociale parastatalen 

7

Overheidsbedrijven 

7

Pensioendiensten in de privaatrechtelijke sfeer 

8

Verbetering van de dienstverlening aan de gepensioneerden

8

Informatie en communicatie 

9

Persconferentie van 6 april 2005: voorstelling van het Jaarverslag 2004 

9

Algemene vergadering van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector op 9 juni 2005

9

Informatiecampagne november 2005 - januari 2006 

9

Mailing aan de seniorenorganisaties 

11

Bekendmaking in het buitenland 

11

De website van de Ombudsdienst Pensioenen: www.ombudsmanpensioenen.be 

11

Voordrachten 

12

De Ombudsdienst in de media 

12

Externe relaties 

12

Het Permanent Overleg Ombudslui (POOL) 

13

Internationale Ombudsmanorganisaties 

13

De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen 

14

De menselijke middelen 

14

De medewerkers 

14

Vorming 

14

De financiële middelen 

15

De materiële middelen 

15

BESLUIT 

16

DEEL 2: ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

17
(PDF, 908,30kB, 129 p.)  
   

Statistische gegevens

19

De verzoeken – Algemene cijfers en trends 

19

Totaal aantal verzoeken 

19

Gemiddeld aantal verzoeken per maand 

20

Verdeling van de verzoeken naar de taal van de klager 

20

Verdeling van de verzoeken naar het geslacht van de klager 

20

Wijze van indienen van de verzoeken 

20

Woon- of verblijfplaats van de verzoeker 

21

Voorwerp van de verzoeken 

21

Ontvankelijkheid van de verzoeken 

22

Toestand op 1 maart 2005 

23

Voorwerp van de ontvankelijke klachten 

24

Vaststelling van de pensioenrechten 

24

Betaling 

24

Behoorlijk bestuur 

24

Betrokken pensioendiensten

25

Absolute aantallen 

25

Gewogen aantallen 

26

De dossierbehandeling 

27

Afgesloten dossiers 

27

De ontvankelijkheid van de afgesloten dossiers 

27

Gegrondheid van de ontvankelijke klachten

28

Resultaat van de bemiddeling voor de gegronde klachten 

29

Het algemeen resultaat 

29

Het financieel resultaat 

30

Onontvankelijkheid 

31

Onbevoegdheid 

32

Behandelingsduur

34

Gemiddelde behandelingsduur voor de afgesloten dossiers 

34

Dossiers in afwachting en in onderzoek 

36
   

Analyse van de dossiers

38
   
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
39

Dubbelzinnige informatie – Ambtshalve onderzoek of niet? – Mogelijks negatief gevolg op pensioenrechten

 

39

Verblijf in het buitenland – Pensioenaanvraag zonder verder gevolg – Nieuwe aanvraag via het gemeentebestuur na terugkeer in België

 

41

Ambtshalve toekenning van het pensioen – Geen beslissing op de ingangsdatum

43

Rustpensioen geweigerd bij gebrek aan noodzakelijke informatie – Nieuwe aanvraag – Ingangsdatum van het pensioen

 

46

Gezinspensioen versus pensioen als alleenstaande – Onderzoek van de voordeligste toestand

 

48

Onvoldoende loopbaan in België om een vervroegd pensioen te bekomen – Voorlopige weigering in afwachting van gegevens over een tewerkstelling in het buitenland – Gebrekkige opvolging in de eindfase van het onderzoek

 

49

Vervroegd pensioen als werknemer – Tewerkstelling in België en als grenswerknemer – Foutieve en laattijdige beslissing

 

50

Regularisatie studiejaren – Geen pensioen voor de periode gelegen vóór de leeftijd van 20 jaar ondanks de betaling van de overeenkomstige bijdragen

 

53

Gewaarborgd inkomen voor bejaarden – Inkomensgarantie voor ouderen – Nieuw
onderzoek naar de bestaansmiddelen uitsluitend na aanvraag van de gepensioneerde

 

54

Aanvraag tot het bekomen van een IGO – Vertraging in het onderzoek naar de
bestaansmiddelen bij het controleren van de verklaringen door de fiscale administratie – Oplossing door het toekennen van voorschotten

 

56

Gemengde loopbaan als werknemer of zelfstandige en als ambtenaar – Geen beslissing in de regeling voor werknemers of zelfstandigen bij gebrek aan pensioenaanvraag in
de openbare sector

 

58

   
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 
61

Onderbreking in de betaling – 1 Verbeterde beslissing geeft (soms/nog steeds) aanleiding tot vertraging in de betaling van het maandbedrag

61

Onderbreking in de betaling – 2 Onterechte wijziging van het adres in het
betalingsbestand – Meer betrouwbare gegevens door invoering van één gegevensbank

 

62

Onderbreking in de betaling – 3 Schorsing van het pensioen als gevolg van
naamsverwisseling – Niet respecteren van de beginselen van behoorlijk bestuur –
Vijf maanden zonder inkomen

 

64

Onderbreking in de betaling – Algemene conclusie

65

Intresten in toepassing van het “handvest” van de sociaal verzekerde – Algemene conclusie

 

66

Betaling in het buitenland – 1 Problemen met de betalingen in Zuid-Afrika – Praktische oplossing – Geen structurele oplossing

 

67

Betaling in het buitenland – 2 Betaling in Finland – Verhoogde kosten door een wijziging in de betaalwijze – Onmogelijkheid om momenteel pensioenen op rekening te betalen in Finland

 

68

Betaling in het buitenland – Algemene conclusie

69
Betaling op rekening – Registratie van het rekeningnummer – Verbeterde procedure oor het verzenden van het formulier

 

70

Inkomsten 2004 – Gunstig effect van de fiscale hervorming voor de gehuwde gepensioneerden – Niet correcte toepassing van de wet – Verbeterde administratieve praktijk

 

72

Onzorgvuldig beheer – Onterecht ingehouden bedrijfsvoorheffing – Terugbetaling 74
Hoofdverblijfplaats in het buitenland – Jaarlijks levensbewijs – Beschikbaar via de website van de RVP

 

75

Beslaglegging op het pensioen en op het vakantiegeld – Gewijzigde berekening vanaf 2005

 

76

Terugbetaling door de RVP van teveel ingehouden ZIV-bijdrage op extralegaal voordeel – Inbreuk tegen de informatieplicht

 

78

ZIV-inhouding – Pensioenbedrag net boven drempelbedrag – Correctere inning vanaf 1 januari 2006 door nieuwe berekeningswijze

 

81

Inhouding ZIV – Inwoners van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) of Zwitserland – Nieuwe procedure vanaf 1 januari 2006

 

84

   
De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
87

Loopbaan in het onderwijs – Bijambt niet vermeld op de loopbaanfiche – Tijdelijk verlies van pensioenrechten

 

87 

Extralegaal voordeel – Fictieve rente in mindering gebracht op het wettelijk pensioen

 

88 

Cumulatie van een rustpensioen met inkomsten uit een beroepsactiviteit – Tijdige
aangifte door de gepensioneerde – Onzorgvuldige opvolging door de PDOS – Aanzienlijke terugvordering van teveel betaalde pensioenbedragen

 

90 

Cumulatie van een militair pensioen en inkomsten uit een beroepsactiviteit – Het jaar waarin de betrokkene 65 wordt – Ongewild effect van de wet

92 

Pensioen en beroepsactiviteit – Verhoogde jaargrens vanaf de pensioenleeftijd – (Tijdelijk) onderscheid tussen het stelsel der werknemers en het stelsel in de
openbare sector – Uitbreiding Algemene aanbeveling

 

94

Inkomsten uit een beroepsactiviteit – Afscheidspremie – Proratisering van de jaargrens – Oplossing in het voordeel van de gepensioneerde

97
Gemengde loopbaan als werknemer of zelfstandige en als ambtenaar – Geen beslissing in de regeling voor werknemers of zelfstandigen bij gebrek aan pensioenaanvraag in de openbare sector

 

99

Overdracht van bijdragen in het kader van de wet van 5 augustus 1968 – Mededeling van inlichtingen aan de RVP – Vertraging als gevolg van het ontbreken van informatie
van de werkgever

 

102

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 
106

Gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling in de regeling voor werknemers – Wijziging vanaf 1 januari 2005 – Onrechtstreekse invloed op het stelsel der zelfstandigen

 

106

Periodes als medewerkende echtgenoot – Mogelijkheid tot regularisatie van de jaren vóór 2003 door middel van een regularisatiebijdrage – Beperkt toepassingsgebied

 

109

De Directie Pensioenen van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 

Betaling via de Rekenplichtige – Maandelijks levensbewijs – Administratieve
vereenvoudiging – Volgende fase

 

113

   
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen, Ethias, de sociale verzekeringsfondsen voor
zelfstandigen en andere

 

115

Berekening van het overlevingspensioen van de weduwe van een beambte – Werkgever uit de openbare sector aangesloten bij een voorzorgsinstelling – Niet naleven van de wettelijke bepalingen – Herziening van het pensioenreglement

 

115

Betwisting van uitvoerend beslag – Geen handlichting van de gerechtsdeurwaarder –
Mogelijkheid van positieve wending door meer proactief optreden (DOSZ)

 

119 

Pensioen als uit de echt gescheiden echtgenote – Verplichting tot ambtshalve
toekenning en tot het verstrekken van informatie (DOSZ)

 

120

  Betaalbaarheid van het overlevingspensioen bij echtscheiding – Verschil tussen de
wetgeving in de openbare sector (NMBS) en de regeling voor werknemers en zelfstandigen

123
   

Onze voorstellen en suggesties van 1999 tot en met 2004

127

De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 

127

De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 

129

De Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS)

131

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 

132

Infodienst Pensioenen 

133

Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 

133

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 

133
   

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

134

Klachten van algemene strekking 

134

Het voorwerp van de klachten 

134

Enkele voorbeelden 

135

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in de werknemersregeling

135

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in het ambtenarenstelsel 

137

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in de regeling van de zelfstandigen 

140

Besluit 

142

De informatiebehoeften 

143

Het voorwerp van de vragen om informatie 

143

Enkele voorbeelden 

143

Toekenningsvoorwaarden en berekening 

143

Betalingsmodaliteiten en samenstelling van het pensioenbedrag 

144

Raming van het pensioen 

144

Andere regelingen 

144

Behandeling door het College 

145

Besluit 

146

DEEL 3: DE AANBEVELINGEN

147
(PDF, 244,82kB, 21 p.)  

De aanbevelingen 2005 

148

Algemene aanbevelingen 

148

De aanbevelingen 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 en 1999 

150

DEEL 4: BIJLAGEN

169
(PDF, 418,00kB, 59 p.)  

Bijlage 1 – Oprichtingsbesluit 

170

Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement 

176

Bijlage 3 – Handvest van de sociaal verzekerde 

184

Bijlage 4 – Parlementaire vragen en antwoorden 

195

Bijlage 5 – Adressen 

Terug naar De jaarverslagen