U kunt het jaarverslag 2006 raadplegen en downloaden per deel, behalve deel 2. Deel 2 kunt u raadplegen en downloaden per hoofdstuk.

Jaarverslag 2006 van de

Ombudsdienst Pensioenen

 

Inhoudstafel

P.
   

VOORWOORD

3
   

DEEL 1: DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
(PDF, 322,40kB, p. 21)  
   

De activiteiten en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

7

De activiteiten 

7

De protocolakkoorden 

7

Federale Overheidsdiensten en sociale parastatalen 

7

Overheidsbedrijven 

7

Pensioendiensten in de privaatrechtelijke sfeer 

8

Informatie en externe communicatie 

8

Persconferentie van 11 april 2006: voorstelling van het Jaarverslag 2005 

9

Algemene vergadering van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector op 28 september 2006

9

Informatiecampagne in de pers: oktober - november 2006 

9

Mailing aan de intermediairs - november 2006 

10

Bekendmaking in het buitenland 

11

De website van de Ombudsdienst Pensioenen: www.ombudsmanpensioenen.be 

11

Nieuwe e-mailadressen

12

Voordrachten 

12

De Ombudsdienst in de media 

13

Evaluatie (audit) van de communicatiewerking

13

Externe relaties 

14

Het Permanent Overleg Ombudslui (POOL) 

15

Internationale Ombudsmanorganisaties 

15

De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen 

17

De menselijke middelen 

17

Het College van de Ombudsmannen

17

De medewerkers 

17

Vorming 

17

De financiële middelen 

19

De materiële middelen 

20

BESLUIT 

21

DEEL 2: ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

23
   

Statistische gegevens

25
(PDF, 520,58kB, p. 18)  

De verzoeken – Algemene cijfers en trends 

25

Totaal aantal verzoeken 

25

Gemiddeld aantal verzoeken per maand 

26

Verdeling van de verzoeken naar de taal van de klager 

26

Verdeling van de verzoeken naar het geslacht van de klager 

26

Wijze van indienen van de verzoeken 

26

Woon- of verblijfplaats van de verzoeker 

27

Voorwerp van de verzoeken 

27

Ontvankelijkheid van de verzoeken 

28

Toestand op 1 maart 2007 

28

Voorwerp van de ontvankelijke klachten 

29

Vaststelling van de pensioenrechten 

29

Betaling 

29

Behoorlijk bestuur 

30

Betrokken pensioendiensten

30

Absolute aantallen 

31

Gewogen aantallen 

32

De dossierbehandeling 

32

Afgesloten dossiers 

32

De ontvankelijkheid van de afgesloten dossiers 

33

Gegrondheid van de ontvankelijke klachten

34

Resultaat van de bemiddeling voor de gegronde klachten 

35

Onontvankelijkheid 

35

Onbevoegdheid 

36

Behandelingsduur

37

Gemiddelde behandelingsduur voor de afgesloten dossiers 

38

Dossiers in afwachting en in onderzoek 

38
   

Analyse van de dossiers

41
(PDF, 582,63kB, p. 121)  
   
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
42

Fout in de pensioenbeslissing – Laattijdige rechtzetting – Achterstallen
betaald na de ingangsdatum van het pensioen

 

42

Eenheid van loopbaan – Opeenvolgende onderwerping aan het stelsel der zeevarenden en aan dat van de werknemers – Vergelijking van twee situaties: berekening van het pensioen op basis van het stelsel der werknemers of berekening op basis van beide stelsels – Toekenning van het voordeligste pensioen

 

43

Pensioenleeftijd en de toegelaten grenzen inzake de cumulatie van een pensioen met inkomsten uit een beroepsactiviteit – Werkwijze van de RVP niet in overeenstemming met de wetten en reglementen – Officiële aanbeveling

 

45

Verlies van 11 maanden pensioen ingevolge de uitoefening van een niet toegelaten activiteit gedurende 1 maand – Probleem verbonden met de stapsgewijze verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen

 

48

Cumulatie van een overlevingspensioen en één of meerdere rustpensioenen – Overlevingspensioen ten onrechte verminderd met supplement gewaarborgd minimum van de openbare sector – Supplement in de openbare sector herberekend na toepassing van de cumulatie

 

52

Cumulatie van een overlevingspensioen en een voordeel ten laste van Zwitserland – Regelgeving inzake vermindering of schorsing niet toepasselijk in het geval van een voordeel toegekend ingevolge vrijwillige bijdragen

 

54

Bedrag van het pensioen onder de wettelijke drempel – Kapitaal van de ouderdomsrente niet betaalbaar – Wijziging van de wetgeving vanaf 1 januari 2007 – Toekenning en betaling van beide voordelen voortaan mogelijk

 

56

Pensioenramingen vanaf de leeftijd van 55 jaar – Vanaf juli 2006 automatische verzending voor de personen die in België wonen – Moeilijkheden ingevolge de nieuwe werkwijze

 

59

Ambtshalve toekenning van het pensioen en vervolgens van de IGO – Verhoging van de basisbedragen van de IGO op 1 december 2006 – Geen onderzoek van dit voordeel voor sommige gepensioneerden – Ongeoorloofd onderscheid?

 

63

IGO en het stelsel van de tegemoetkomingen aan gehandicapten – Geen polyvalentie van de aanvraag

66

Intresten in het kader van het “Handvest” van de sociaal verzekerde – Evolutie
in de administratieve praktijk van de RVP

69
Opening van het recht op terugbetaling van gezondheidszorgen – Rol van de RVP in de
aflevering van het attest bestemd voor de mutualiteit – Code die voor de gepensioneerde
tot gevolg heeft dat hij al dan niet persoonlijke bijdragen moet betalen

 

71

Openbaarheid van bestuur – Raadplegen door de gepensioneerde van zijn
pensioendossier – Toepassing van de wet van 11 april 1994

 

74

Overdracht van bijdragen in beide richtingen tussen de openbare sector en de regeling
voor werknemers – Gebrekkige uitwisseling van informatie tussen de RVP en de PDOS –
Vijftien jaren niet in aanmerking genomen in de loopbaan als werknemer

 

75

   
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 
77

Probleem met de betaling van het pensioen door een fout in de registratie van
het adres – Traagheid in de correctieprocedure

77

Terugvordering van onverschuldigde pensioenbedragen – Verjaring: 6 maanden
(normale termijn) of 3 jaar (uitzonderlijke termijn)

 

79

Terugvordering van een schuld – Vaststelling van de verjaring – Verplichting
voor de pensioendienst om de verjaring te stuiten om de zes maanden door een geldig document – Werkwijze van de RVP niet in overeenstemming met de wet – Officiële aanbeveling

 

81

Toepassing van de artikelen 1409 en 1410 van het Gerechtelijk wetboek –
Samenloop van schuldeisers – Betwistbare handelswijze van de RVP – Universitaire
studie gevraagd door het College van de Ombudsmannen – Officiële aanbeveling

 

86

Klacht tegen de beslissingen genomen door de Raad voor uitbetaling van de voordelen inzake de verzaking aan onverschuldigde betalingen

 

101

Betaling van het pensioen in het buitenland – Problemen bij het innen van het
mandaat in de Servische provincie Kosovo

 

102

Feitelijke scheiding – Probleem inzake de verdeling van het gezinspensioen bij
betaling via overschrijving – Oplossing door middel van een attest van de bank

 

104

IGO en toegelaten activiteit – Verjaringstermijn voor onverschuldigde betalingen –
“Te goeder trouw” – Weigering van de termijn van 6 maanden maar verbetering van
de informatie aan de gepensioneerden – Opvolging van de indexering van onderhoudsgeld

 

106

Solidariteitsbijdrage – Wijziging van de berekeningsbasis – Buitenlandse pensioenen
uitgesloten uit het toepassingsgebied vanaf 1 augustus 2006 voor de inwoners van
de EER en Zwitserland

 

110

De toekenning van een vakantiegeld in de regeling voor werknemers – Geen spoor
van discriminatie

 

112

   
De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)

115

Hoofdambt of bijambt – Belang voor het recht op het gewaarborgd minimumpensioen

 

115

Toekenning van een pensioen in de openbare sector geweigerd – Werkelijke diensten beëindigd vóór 31 december 1976 – Niet in aanmerking nemen van de periode na deze datum (verlof zonder wedde niet gelijkgesteld met dienstactiviteit) – Voorwaarde toegevoegd aan de wet – Officiële aanbeveling

 

118

Overlevingspensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot van een ambtenaar – Geen ambtshalve onderzoek wanneer er een andere mogelijke rechthebbende bestaat – Definitief verlies van rechten in het geval van een laattijdige aanvraag

 

121

Onverschuldigde betalingen in de openbare sector – Beperkte of onbestaande mogelijkheden inzake spreiding van de terugbetalingen of van aanvraag tot verzaking voor de schuldenaar – In redelijkheid verantwoord onderscheid? – Algemene aanbeveling

 

130

Inkomsten uit een beroepsactiviteit – Verschillende grensbedragen in de publieke sector en in de regeling voor werknemers – Praktische oplossing bij gebrek aan wettelijke oplossing

 

135

Overdracht van bijdragen in het kader van de wet van 5 augustus 1968 – Mededeling van inlichtingen aan de RVP – Terugkerend probleem

 

136

Loopbaanonderbreking en pensioen in de openbare sector – Vrijwillige bijdragen niet terugbetaalbaar bij het niet in aanmerking nemen van sommige periodes in de berekening van het pensioen

 

140

   
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 

 

143

Vervroegd pensioen met of zonder vermindering – Belang van correcte en tijdige informatie

143

Polyvalentie van de aanvraag – Pensioenrechten in de regeling voor zelfstandigen niet onderzocht door vergetelheid van de RVP – Overlevingspensioen door het RSVZ toegekend met terugwerkende kracht tot de oorspronkelijke ingangsdatum

 

146

Uitoefening van een toegelaten of niet toegelaten zelfstandige activiteit – Werknemerspensioen verminderd, na onderzoek hersteld

 

147

Gemengde loopbaan – Vonnis uitgevoerd door de RVP maar niet tegenstelbaar aan
het RVSZ – Oplossing in overeenstemming met de billijkheid

 

150

   
De Directie Pensioenen van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 

 

153

Betaling via de Rekenplichtige der geschillen – Maandelijks levensbewijs – Regelmaat in de betalingen – Administratieve vereenvoudiging – Opvolging Jaarverslag 2005

 

153

   
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Ethias, de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en andere

 

156

Hervorming van de pensioenen van de overzeese sociale zekerheid – Nieuwigheden ingevoerd door de wet van 20 juli 2006 – Moeilijkheden in de praktische uitvoering – Laattijdige en gedeeltelijke overgangsmaatregelen

 

156

   

Onze voorstellen en suggesties van 1999 tot en met 2005

163
(PDF, 164,59kB, p. 9)  
   

De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 

163

De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 

166

De Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS)

168

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 

169

Infodienst Pensioenen 

170

Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 

170

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 

171
 Klachten van algemene strekking 171
   

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

172
(PDF, 187,34kB, p. 8)  
   

Klachten van algemene strekking 

172

Enkele voorbeelden 

172

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in de werknemersregeling

172

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in het ambtenarenstelsel 

174

Toekenningsvoorwaarden en berekening van het pensioen in de regeling van de zelfstandigen 

175

De informatiebehoeften 

177

Behandeling door het College 

178

Besluit 

179

DEEL 3: DE AANBEVELINGEN

181
(PDF, 303,52kB, p. 21)  
   

De aanbevelingen 2006

182

Algemene aanbevelingen 

182
  Officiële aanbevelingen 183

De aanbevelingen 2005 tot 1999

188

DEEL 4: BIJLAGEN

203
(PDF, 363, 64kB, p. 48)  
   

Bijlage 1 – Oprichtingsbesluit 

204

Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement 

210

Bijlage 3 – Handvest van de sociaal verzekerde 

218

Bijlage 4 – Parlementaire vragen en antwoorden 

229

Bijlage 5 – Adressen 

232

Terug naar De jaarverslagen