U kunt het jaarverslag 2007 raadplegen en downloaden per deel.


Jaarverslag 2007 van de

Ombudsdienst Pensioenen

 
   

Inhoudstafel

P
   

VOORWOORD

 
   

DEEL 1: DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
(PDF, 282,38kB, 26 p.)  
   

De activiteiten en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

9
De activiteiten 9
De protocolakkoorden 9
Federale Overheidsdiensten en sociale parastatalen 9
Overheidsbedrijven 9
Pensioendiensten in de privaatrechtelijke sfeer 9
Verbetering van de dienstverlening aan de gepensioneerden 10
Informatie en externe communicatie 11
De Ombudsdienst in de media 11
Andere persacties 12
Andere externe communicatieacties 13
De Ombudsdienst Pensioenen online 14
Evaluatie van de communicatiewerking 15
Voordrachten 16
Externe relaties 16
In België 17
In het buitenland 18
Kwaliteitsvolle dienstverlening 18
Het Permanent Overleg Ombudslui (POOL) 18
Internationale Ombudsmanorganisaties 19
De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen 21
De menselijke middelen 21
Het college van de Ombudsmannen 21
De medewerkers 21
Vorming 22
De financiële middelen 24
De materiële middelen 24
BESLUIT 25
 

DEEL 2: ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

 

27

(PDF, 818,84kB, p. 133)  
   

Statistische gegevens

29
De verzoeken – Algemene cijfers en trends 29
Totaal aantal verzoeken 29
Gemiddeld aantal verzoeken per maand 29
Verdeling van de verzoeken naar de taal van de klager 30
Verdeling van de verzoeken naar het geslacht van de klager 30
Wijze van indienen van de verzoeken 30
Woon- of verblijfplaats van de verzoeker 31
Voorwerp van de verzoeken 31
Ontvankelijkheid van de verzoeken 32
Toestand op 1 maart 2008 32
Voorwerp van de ontvankelijke klachten 33
Vaststelling van de pensioenrechten 33
Betaling 33
Behoorlijk bestuur 34
Betrokken pensioendiensten 34
Absolute aantallen 35
Gewogen aantallen 36
De dossierbehandeling 36
Afgesloten dossiers 36
De ontvankelijkheid van de afgesloten dossiers 37
Gegrondheid van de ontvankelijke klachten 38
Resultaat van de bemiddeling voor de gegronde klachten 38
Onontvankelijkheid 39
Onbevoegdheid 40
Behandelingsduur 41
Gemiddelde behandelingsduur voor de afgesloten dossiers 42
Dossiers in afwachting en in onderzoek 43
   

Analyse van de dossiers

45
   
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
46
Ambtshalve onderzoek van de pensioenrechten – Gebrekkige coördinatie tussen de RVP en het RSVZ – Pensioen in betaling gesteld na de ingangsdatum – Onderzoek van de IGO gestart met vertraging – Oplossing via het elektronisch opvragen van fiscale gegevens? 46
Geen ambtshalve onderzoek omdat er geen gegevens voorkomen – Overdracht van bijdragen van de openbare sector naar de regeling voor werknemers na de normale pensioenleeftijd – Onderzoek na aanvraag gelijkgesteld met een ambtshalve onderzoek voor de vaststelling van de ingangsdatum van het pensioen – Nieuwe praktijk van de RVP

 

50

Berekening van de pensioenbonus in het stelsel der werknemers en der zelfstandigen – Ongewenst/ onvoorzien effect van de wetgeving in het geval van een gemengde loopbaan in de jaren die de ingangsdatum van het pensioen voorafgaan – Algemene aanbeveling

 

53

Werknemer die prestaties leverde voor rekening van een VZW die nadien werd overgenomen door een intercommunale – Bijdragen ten onrechte overgedragen van de privé sector naar de openbare sector – Moeilijkheden in het beheer van het dossier bij de RVP en de PDOS

 

58

Werknemer die een zelfstandige activiteit begint om aan de werkloosheid te ontsnappen – Behoud van rechten op werkloosheid bij het stopzetten van de zelfstandige activiteit – Gevolgen voor het pensioen

 

60

Tegemoetkoming wegens loopbaanonderbreking onterecht gestort door de RVA – Niet toegelaten cumulatie met het rustpensioen bij de RVP – Schorsing en terugvordering van de voordelen gelijktijdig gevraagd door beide instellingen

 

63

Vliegend personeel van de burgerluchtvaart – Bijzondere regels – Vroegere werknemers van SABENA EN SOBELAIR – Moeilijkheden om de noodzakelijke bewijzen van tewerkstelling te bekomen 66
Pensioenramingen – Overzicht van de klachten ontvangen in 2007 – Werkwijze meer aansluitend bij de verwachtingen van de gepensioneerden 69
Raming (op aanvraag) voor de sociaal verzekerden die in het buitenland wonen 70
(Automatische) ramingen momenteel enkel mogelijk voor de werknemers in de privé, de zelfstandigen en de contractuelen bij de overheid 71
Doorzenden van de aanvraag tot raming naar de bevoegde pensioendienst 72
Geen raming vóór de leeftijd van 55 jaar – Alternatief via een online simulatieprogramma 74
Foutieve pensioenraming – Nadelige gevolgen 76
   
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
79
Fiscale regels voor onverschuldigde pensioenbedragen – Gevolgen voor de berekening van de belastingen – Gezamenlijk onderzoek met de Federale ombudsman – Oplossing ten voordele van alle gepensioneerde belastingplichtigen

 

79

Terugbetaling van de ZIV bijdrage op een kapitaal – Vermelding van de gegevens op de fiscale fiche afgeleverd door de RVP – Verzending van een begeleidende brief om de gepensioneerde te helpen bij het invullen van zijn belastingsbrief – Cumulatie van een wettelijke pensioen (1ste pijler) en een extra-legaal voordeel (2de pijler)

 

83

De IGO en een verblijf in het buitenland – Ongelijke behandeling tussen gepensioneerden betaald op rekening en deze betaald via assignatie – Verbeterde administratieve praktijk bij invordering van onverschuldigd betaalde sommen – Eerbiediging van het beginsel van tegensprekelijkheid

 

86

   
De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
90
Ingangsdatum van het pensioen in de openbare sector – Eerste aanvraag (een beetje) te vroeg ingediend en verloren gegaan – Tweede aanvraag ingediend (net) na 65 jaar – Billijke oplossing – Polyvalentie van de aanvraag tussen pensioenstelsels

 

90

Overlevingspensioen in de openbare sector te beperken door de toekenning van een rustpensioen in de regeling voor werknemers – Onverschuldigde sommen recupereerbaar door compensatie tussen pensioenstelsels – Gebrek aan coördinatie tussen de RVP en de PDOS

 

96

Rust- en overlevingspensioen ten laste van twee of meer pensioenstelsels – Kwaliteit en pertinentie van de inlichtingen aan de gepensioneerden bij wijziging van de betaalde bedragen – Bijzonder geval van perequatie in de openbare sector

 

98

Militair pensioen – Schorsing van het pensioen bij opsluiting – Wijziging van de wetteksten in 2007 – Praktische gevolgen – Vroegere bepalingen behouden voor de vergoedingspensioenen

 

102

Bewijskracht van de pensioenstaat afgeleverd door de PDOS – Latere herziening van het pensioen onderworpen aan het voorleggen van nieuwe elementen – Project tot oprichting van een gegevensbank inzake de loopbanen van statutaire ambtenaren in de openbare sector (programma CAPELO)

 

105

   
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
108
Nieuwe wetgeving die vanaf 2007 de tijdelijke cumulatie toelaat tussen een overlevingspensioen als werknemer of in de openbare sector en een vervangingsinkomen – Reglementering nog niet van toepassing voor de pensioenen voor zelfstandigen – Weerslag op de behandeling van de dossiers en op de kwaliteit van de informatie verstrekt aan het publiek – Bijzonder geval van loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen – Algemene aanbevelingen

 

 

108

Beslissingen onvoldoende gemotiveerd inzake weigering van het recht op pensioen en inzake weigering van de gelijkstelling van militaire diensten – Vertraging van meerdere maanden in de toekenning van een pensioenbonus ingevolge technische problemen (inmiddels opgelost)

 

114

Voorlopige pensioenbeslissing of herziening van het pensioen – Te beperkte of onbestaande motivering – Antwoord op vragen om uitleg vrij moeizaam – Toepassing van de principes van behoorlijk bestuur – “Charter voor een klantvriendelijke overheid” – Spontaan aanbieden van verontschuldigingen

 

118

Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk pensioen – Vergelijking van de toekenbare bedragen op de ingangsdatum en nadien – Technische moeilijkheden om deze dossiers automatisch op te volgen

 

124

Geen pensioen voor een zelfstandige activiteit door een vergissing van het sociaal verzekeringsfonds – Oplossing met de hulp van de Federale ombudsman

 

127

   
De Directie Pensioenen van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU)
130
Betaling in België via de Rekenplichtige der geschillen – Afschaffing van het maandelijks levensbewijs – Administratieve vereenvoudiging

 

130

Betaling in België via de Rekenplichtige der geschillen – Verschillende verbeteringen 132
Betaling in het buitenland via de Rekenplichtige – Data waarop het levensbewijs ten vroegste mag worden ingediend – Betere informatie aan de gepensioneerden o.a. via de site van de CDVU

 

133

   
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Ethias, de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en andere
138
Toepassing door de DOSZ van de nieuwe reglementering in voege sedert 1 januari 2007 – Vertraging in de behandeling van de pensioenaanvragen tijdens het jaar 2007 – Situatie bijna genormaliseerd in 2008

 

138

   
ONZE VOORSTELLEN EN SUGGESTIES VAN 1999 TOT EN MET 2006
142
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 142
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 144
De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) 148
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 151
Infodienst Pensioenen (tot juli 2006) 153
Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 153
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 154
Suggesties van algemene strekking 154
   

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

155
Klachten van algemene strekking 155
Enkele voorbeelden 155
Beslag of overdracht op pensioen – Wettelijke bescherming van het bedrag gestort op een bankrekening – Correcte interpretatie 155
Geen overlevingspensioen voor de uit de echt gescheiden echtgenoten van vroegere gemeentelijke mandatarissen 157
De informatiebehoeften 159
Behandeling door het College 159
   

DEEL 3: DE AANBEVELINGEN

161

(pdf, 134,96kB, p. 16)  

De aanbevelingen 2007

162
Algemene aanbevelingen 162

De aanbevelingen 2006 tot 1999

165
 

DEEL 4: BIJLAGEN

 

177

(PDF, 575,52kB, p. 60)  
Bijlage 1 – Oprichtingsbesluit 178
Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement 184
Bijlage 3 – Handvest van de sociaal verzekerde 192
Bijlage 4 – Charter voor een klantvriendelijke overheid 203
Bijlage 5 – Parlementaire vragen en antwoorden 206
Bijlage 6 – Adressen

Terug naar De jaarverslagen