U kunt het jaarverslag 2008 raadplegen en downloaden per deel.

Jaarverslag 2008 van de

Ombudsdienst Pensioenen

 
   

Inhoudstafel

P. 
   

VOORWOORD

3
   

DEEL 1: DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
(PDF, 227,87kB, 26 p.)  
   

De activiteiten en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

8
De activiteiten 8
De protocolakkoorden 8
De Ombudsdienst Pensioenen dichter bij de burger 10
Informatie en externe communicatie 11
Andere externe communicatieacties 13
De Ombudsdienst in de media 13
Het Jaarverslag van de Ombudsdienst 16
Externe relaties 18
De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen 21
De menselijke middelen 21
De financiële middelen 23
De materiële middelen 23
BESLUIT 25
   

DEEL 2: ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

 27
(PDF, 1878,30kB, p. 170)  
   

Statistische gegevens

29
De verzoeken – Algemene cijfers en trends 29
Totaal aantal verzoeken 29
Gemiddeld aantal verzoeken per maand 30
Verdeling van de verzoeken naar de taal van de klager 30
Verdeling van de verzoeken naar het geslacht van de klager 30
Wijze van indienen van de verzoeken 30
Woon- of verblijfplaats van de verzoeker 31
Voorwerp van de verzoeken 32
Ontvankelijkheid van de verzoeken 32
Toestand op 1 maart 2009 33
Voorwerp van de ontvankelijke klachten 34
Vaststelling van de pensioenrechten 34
Betaling 34
Behoorlijk bestuur 35
Betrokken pensioendiensten 36
Absolute aantallen 36
Gewogen aantallen 37
De dossierbehandeling 39
Afgesloten dossiers 39
De ontvankelijkheid van de afgesloten dossiers 40
Gegrondheid van de ontvankelijke klachten 41
Resultaat van de bemiddeling voor de gegronde klachten 42
Onontvankelijkheid 44
Onbevoegdheid 45
Behandelingsduur 46
Gemiddelde behandelingsduur voor de afgesloten dossiers 47
Dossiers in afwachting en in onderzoek 49
   

Analyse van de dossiers

51
   
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
52
Toekenning van het gezinspensioen of van het pensioen als alleenstaande – Echtgenoot uitgesloten van werkloosheidsvergoedingen tengevolge van een inbreuk op de reglementering – Niet verantwoorde weigering van het gezinspensioen tijdens de periode van schorsing – Gewijzigde praktijk van de RVP

 

52

Aanvraag tot regularisatie van studieperiodes in de regeling voor werknemers – Door de aanvrager te respecteren procedure – Toevoeging van een niet door de wet voorziene voorwaarde – Positieve oplossing voor de verzoeker – Verschil in wettelijke bepalingen tussen Nederlandstalige en Franstalige tekst – Verwachte harmonisering

 

 

54

Toekenning van het vakantiegeld voor het jaar dat het pensioen ingaat – Uitzondering op de algemene regel – Vervangingsinkomens betaald door een vreemd land kunnen recht geven op het vakantiegeld indien de activiteit die aanleiding heeft gegeven tot de toekenning van deze vervangingsinkomens onderworpen was aan de Belgische sociale zekerheid

 

 

58

Afschaffing vanaf 2007 van de drempel waaronder een pensioen niet toekenbaar is – Gevolgen voor de niet toegekende pensioenen in toepassing van de vroegere bepalingen – Vergissing van een pensioendienst met als gevolg het al dan niet verliezen van een recht

 

60

Langstlevende echtgenoot na opeenvolgende huwelijken met werknemers – Vergelijkend onderzoek van de rechten op een overlevingspensioen uit hoofde van de beroepsactiviteit van elke echtgenoot – Onmogelijkheid om momenteel een automatische opvolging te verzekeren na de ingangsdatum van het pensioen

 

62

Grens- en seizoensarbeider – Intern recht – Onderscheid tussen een tewerkstelling onder arbeidscontract en als statutair – Criteria uit het arbeidsrecht

66

Pensioen en beroepsactiviteit – Overschrijding van de toegelaten jaargrenzen – Huidige werkwijze bij de controle van de beroepsinkomsten – Termijn voorzien door de wet om een wijzigende beslissing te nemen – Invloed van een administratieve vergissing op de terugvordering van onverschuldigde betalingen

 

69

Beroepsactiviteit als werknemer of zelfstandige onderworpen aan sociale bijdragen en uitgeoefend na de datum van pensionering – Periode tijdens dewelke het pensioen niet betaald wordt – Mogelijkheid om deze activiteit te valoriseren voor het pensioen – Verschillende praktijk bij de RVP en het RSVZ – Juridische onzekerheid – Discriminatie

 

74

Berekening van de IGO – In aanmerking nemen van de bestaansmiddelen van de samenwonenden – Verschillende behandeling naargelang de aanvrager samenwoont met ouders of verwanten in stijgende lijn of in dalende lijn – Ogenschijnlijke paradox

 

80

Behandelingstermijn van vragen om informatie – Handvest van de sociaal verzekerde – Klantencharters

84

Verontschuldigingen – Spontaan aanbieden van excuses door de pensioendiensten in het geval van een fout of duidelijke vergissing ten nadele van de gepensioneerde – Stand van zaken (transversaal) en verdere evoluties

 

89

   
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
95
“Qui paie mal, paie deux fois” – Betaling van een maandbedrag van het pensioen aan een andere persoon dan de gepensioneerde – Rechtzetting van de vergissing zonder de terugstorting van het bedrag af te wachten

 

95

Betaling op rekening in België en in het buitenland – Ruimte voorbehouden aan mededelingen – Positieve effecten te verwachten door de toepassing van “SEPA Credit Transfer” vanaf 2009 – Uitbreiding van de mogelijkheden om op buitenlandse rekening te betalen in zicht

 

98

Betaling in Zweden – Inning onmogelijk door een foutieve en onvolledige vermelding op de cheques – Definitieve oplossing door een aanpassing van de informaticatoepassingen

 

101

Welvaartsbonus – Integratie in april 2008 in de maandelijkse betaling van het pensioen – Onrechtstreekse gevolgen op de andere voordelen, de sociale inhoudingen en de bedrijfsvoorheffing – Moeilijkheden om aan de gepensioneerden de gepaste informatie te verstrekken

 

103

Inhoudingen op pensioenen en op andere voordelen (ZIV, solidariteit, bedrijfsvoorheffing) – Moeilijkheden die de pensioendiensten ondervinden in het verzekeren van een correcte berekening – Verbetering te verwachten in 2009 door een doeltreffender beheer van het pensioenkadaster

 

107

Klachten over de verhoging van het percentage bedrijfsvoorheffing ingehouden in mei 2008 op het vakantiegeld – Gehele of gedeeltelijke terugbetaling in augustus 2008

 

110

   
De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
114
Wettelijke onmogelijkheid om het overlevingspensioen van een eerste echtgenoot opnieuw te bekomen vóór het overlijden van de tweede echtgenoot, zelfs in het geval van echtscheiding – Verschil in behandeling tussen de pensioenstelsels – Dubbele algemene aanbeveling

 

114

Toegelaten cumulatie tussen een pensioen in de openbare sector en een artistieke bezigheid – Werken gecreëerd in het kader van deze activiteit – Uitsluiting van de verkoopprijs van deze werken uit de in aanmerking te nemen beroepsinkomsten

 

124

   
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

 

129

Nieuwe wetgeving laat vanaf 1 januari 2007 een tijdelijke cumulatie toe tussen een overlevingspensioen en een vervangingsinkomen – Wijziging van de wet in de regeling voor zelfstandigen slechts gepubliceerd in april 2008 – Problemen in de behandeling van de dossiers vóór en na de publicatie – Aanbieden van excuses en/of spontane toekenning van intresten?

 

 

129

Cumulatie van een vervangingsinkomen en een overlevingspensioen – Verzaking aan het vervangingsinkomen om het pensioen te bekomen – Ongelijke behandeling naargelang de overleden echtgenoot een loopbaan had als werknemer of als zelfstandige – Opheffing van deze ongelijkheid

 

132

Vermindering van het bedrag van een voordeel – Nieuwe beslissing na vaststelling van een dwaling omtrent het recht of de feiten – Toepassing van artikel 152 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 – Uitwerking van de herziening vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de betekening

 

135

Schorsing van een pensioen en terugvordering van onverschuldigde betalingen – Vermelding van feitelijke en juridische overwegingen tot motivering van de beslissingen – Betere motivering van de schuldbetekening

 

140

Herziening van het pensioen op verschillende data – Ontbreken van enige uitleg over de redenen van deze herzieningen – Gedeeltelijke of volledige vrijstelling van sociale bijdragen – Uitsluiting van de periode van vrijstelling uit de berekening van het pensioen te weinig gemotiveerd – Betere leesbaarheid en meer aangepaste motivering in de betekening van de beslissing

 

 

145

Periodes van militaire dienstplicht vervuld vóór de leeftijd van 20 jaar – Weigering van gelijkstelling – Motivering ontbreekt of is niet passend 149
Periode onder leercontract – Wettelijke voorwaarden tot het bekomen van een rustpensioen of een gelijkstelling die het recht op een rustpensioen opent – Toekenning van een pensioen of gelijkstelling afhankelijk van de betaling van bijdragen

 

151

Pensioenramingen – Problemen aangehaald in het Jaarverslag 2007 – Evolutie tussen 1 maart 2008 en 28 februari 2009 155
   
De Directie Pensioenen van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU)
160
Beslag of overdracht op pensioen – Wettelijke bescherming van het bedrag gestort op een rekening – Duidelijkere inlichtingen in de folder bestemd voor de gepensioneerden

 

160

   
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Ethias, de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en andere

 

162

Verjaringstermijn inzake de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen – verschillende termijn bij de DOSZ ten opzichte van de termijn bij de andere pensioendiensten – Harmonisering wenselijk – Algemene aanbeveling

 

162

Valorisatie van de periodes van militaire dienst in het stelsel van de wet van 16 juni 1960 – Interpretatie van de wettelijke bepalingen – Verschil tussen de Franstalige en Nederlandstalige tekst – Behandelingstermijn van de aanvragen – Spontane toekenning van intresten van rechtswege in toepassing van artikel 20 van het Handvest van de sociaal verzekerde

 

165

Pensioenramingen – Netto bedrag berekend zonder rekening te houden met andere pensioenen – Betere informatie aan de toekomstig gepensioneerden – Suggestie: Bruto – Netto simulator voor de pensioenen?

 

170

Cumulatie van een pensioen van de NMBS met een zelfstandige activiteit – Beoordeling van de beroepsinkomsten in functie van de toegelaten grenzen – Verdeling van de inkomsten onder de zelfstandige uitbater en de meewerkende echtgenoot – Opzetten van een samenwerking met het RSVZ

 

173

   

Onze voorstellen en suggesties van 1999 tot en met 2007

176
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 176
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 180
De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) 182
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 184
Infodienst Pensioenen (tot juli 2006) 185
Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 185
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 186
Suggesties van algemene strekking 186
   

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

187
Klachten van algemene strekking 187
Enkele voorbeelden 187
Pensioen in de regeling voor werknemers voor erkende en gesubsidieerde onthaalouders – Rechten slechts geopend vanaf 1 april 2003 187
Persoonlijk recht versus afgeleid recht – Verschillende berekening tussen het rustpensioen en het overlevingspensioen in de openbare sector – Bedrag van het overlevingspensioen (gevoelig) lager dan het rustpensioen 189
Betaling van het pensioen van de maand van overlijden in de regeling van de Overzeese Sociale Zekerheid 190
Behandeling door het College 192
De informatiebehoeften 193
Behandeling door het College 193
   

DEEL 3: DE AANBEVELINGEN

 195
(PDF, 144,32kB, p. 13)  
   

De aanbevelingen 2008

196
Algemene aanbevelingen 196

De aanbevelingen 2007 tot 1999

199
   

DEEL 4: BIJLAGEN

 209
(PDF, 417,10kB, p. 53)  
   
Bijlage 1 – Oprichtingsbesluit 210
Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement 216
Bijlage 3 – Handvest van de sociaal verzekerde 224
Bijlage 4 – Charter voor een klantvriendelijke overheid 235
Bijlage 5 – Parlementaire vragen en antwoorden 240
Bijlage 6 – Adressen 243

Terug naar De jaarverslagen