U kunt het jaarverslag 2010 raadplegen en downloaden per deel.

Jaarverslag 2010 van de

Ombudsdienst Pensioenen

 
   

Inhoudstafel

P.
   
Brief aan de heer Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan de heer Minister van Pensioenen en Grote Steden, aan de heer Voorzitter van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector,
1

VOORWOORD

3

DEEL 1 DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
(PDF, 278 kB, 34 p.)  

De werking en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

8
De werking van de Ombudsdienst Pensioenen
8
Visie 2015 8
De ombudsnormen van de Ombudsdienst Pensioenen 9
De protocolakkoorden 19
Informatie en communicatie 21
Externe relaties 26
Lidmaatschap van ombudsman organisaties 28
De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen
29
De menselijke middelen 29
De financiële middelen 32
De materiële middelen 33
   

DEEL 2 ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

35
(PDF, 903 kB, 140 p. )  

Hoofdstuk 1 Statistische gegevens

37
De verzoeken – Algemene cijfers en trends 37
De klachten 40
De afhandeling 44
Behandelingsduur 50
   

Hoofdstuk 2 Analyse van de dossiers

54
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
55
Herberekening van de IGO in het geval van afstand van het enige woonhuis van de gepensioneerde – Jaarlijkse vermindering op de verkoopwaarde – Toepassing enkel op vraag en niet ambtshalve zoals voorzien door de wet – Oplossing vanaf januari 2011 door een nieuwe informaticaprocedure

 

55

Koninklijk besluit van 19 juli 2010 - Jaarlijkse verzending van het loopbaanuittreksel en de loopbaanoverzichten - Toevloed van telefonische oproepen, e-mails en brieven als gevolg van de nieuwe werkwijze - Onbereikbaarheid van de RVP

 

58

Cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit – Proactief optreden van de RVP verbetert de informatie aan betrokkenen, de kwaliteit van de controle en de behandelingstermijnen – Nog verfi jning van de selectie van het doelpubliek mogelijk

 

62

Toepassing van het principe van de eenheid van loopbaan – In aanmerking nemen van de meest voordelige jaren als werknemer en zelfstandige – Wet van 11 mei 2003 nog niet in voege wegens ontbreken van uitvoeringsbesluiten – Algemene aanbeveling

 

66

Herziening van de IGO op aanvraag – In aanmerking nemen bij het delen van de inkomsten van minderjarige of meerderjarige kinderen met kinderbijslag – Terugwerkende kracht van de nieuwe beslissing

 

75

Fout in de raming van het pensioen – Sommige gepensioneerden pas na jaren ingelicht bij een tweede raming of bij het onderzoek van de pensioenrechten – Ombudsdienst Pensioenen helpt bij het herstellen van het gewettigd vertrouwen – Schriftelijke verontschuldigingen in alle gevallen

 

79

Onvolledige gegevens op de individuele pensioenrekening – Bewijs van bijkomende tewerkstelling als werknemer door middel van attesten waaruit pensioeninhoudingen blijken – Uitoefening van de vrijheid van interpretatie door de toekenningsdiensten inzake de pensioenberekening

 

81

Verplichtingen opgelegd aan de pensioendiensten door het Handvest van de sociaal verzekerde – Terugwerking van de ingangsdatum van de IGO door het niet respecteren van de verplichting tot raadgeving

 

86

Ambtshalve onderzoek van de IGO op de leeftijd van 65 jaar – Nieuwe automatische selectieprocedure van de te onderzoeken dossiers – Bijzonder geval van een gehuwde gepensioneerde met een jongere echtgenoot met eigen inkomsten – Opstarten van het onderzoek in alle gevallen waarin de inkomsten van de echtgenoot niet of slechts gedeeltelijk gekend zijn

 

 

89

Vervroegd rustpensioen geweigerd door een (iets) te korte loopbaan – Laattijdige beslissing na de stopzetting van de activiteit door de werknemer – Zoektocht naar mogelijke oplossingen – Oplossing via de bepalingen op het tijdskrediet – Twee maanden pensioen verloren

 

92

   
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
98

Gerechtigden op een IGO die in een rust- of verzorgingstehuis verblijven – Vrijstelling van de verplichting om een verblijfsbewijs terug te sturen na een eerste controle – Praktische problemen

 

98

Verdeling van de betaling van een gezinspensioen ingevolge een feitelijke scheiding – Bedragen gestort op de gemeenschappelijke rekening, voorafgaand aan de uitvoering van de beslissing tot toekenning van het pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot, worden verondersteld ontvangen te zijn door beide echtgenoten – Weerlegbaar vermoeden door middel van bewijskrachtige documenten

 

 

101

   
De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)
104

Fout in de perequatie bij de pensioendienst – Verjaringstermijn 10 jaar in het geval van te weinig ontvangen (wetgeving) – Wijziging zonder terugwerking in het geval van teveel ontvangen (artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde)

 

104

Diplomabonificatie – Maximumduur gelijk aan de tijd nodig om het vereist of toereikend diploma te behalen - Begrip niet toepasbaar voor graden binnen hetzelfde niveau – Principe van onverbreekbaarheid van het diploma

 

106

Cumul van een pensioen met een beroepsactiviteit – Verhoogde jaargrens voor gepensioneerden met kinderlast – Wettelijke notie van kinderlast

 

108

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

114

Zelfstandige activiteit uitgeoefend na de ingangsdatum van het rustpensioen en onderworpen aan volledige sociale bijdragen – Periode tijdens dewelke het pensioen niet betaald werd – Mogelijkheid om deze periode op te nemen in de berekening van het pensioen – Voorlopig ontbreken van de mogelijkheid van ambtshalve herziening bij het RSVZ

 

 

114

Bijkomende bijdragen gevraagd aan de zelfstandige na de ingangsdatum van zijn pensioen – Vergissing niet te wijten aan de gepensioneerde – Betalingsfaciliteiten toegestaan door het RSVZ – Bedrag van het pensioen niet verminderd tijdens de periode van regularisatie

 

118

Pensioen en beroepsactiviteit – Vergelijking van de inkomsten met de toegelaten grenzen – Beroepsinkomsten als zelfstandige door de wetgeving vast te stellen op basis van de door de belastingsdienst weerhouden inkomsten – Vaststelling van een foutieve aanslag na het verstrijken van de betwistingstermijn – Herziening mogelijk op basis van een fi scaal attest – Billijke beslissing

 

 

121

Toekenning van de pensioenbonus in afwachting van de defi nitieve beslissing over de rechten op een rust- of overlevingspensioen – Mogelijke aanpassing van de administratieve praktijk in de toekomst?

 

124

Geen berekening van de pensioenbonus bij de pensioenraming – Voorlopige maatregel die afl oopt op 31 december 2012 – Eventuele verlenging vanaf 2013 nog niet beslist – Gebrek aan informatie voor de toekomstig gepensioneerden

 

126

Behandeling van pensioendossiers – Redelijke termijn overschreden – Inbreuk op de bepalingen van het Handvest van de sociaal verzekerde

 

130

Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk pensioen – Vergelijking van de toekenbare bedragen op de ingangsdatum en daarna – Niet bestaande automatische opvolging – Manuele opvolging moeilijk en

 

135

Loopbaanoverzicht in het stelsel der zelfstandigen overgemaakt door het sociaal verzekeringsfonds – Onderscheid tussen voorlopige en defi nitieve bijdragen – Invloed op de pensioenbeslissing van het RSVZ – Onvoldoende motivering

 

139

   
De Directie Pensioenen van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU)

 

145

Betaling van de pensioenen op het einde van de maand – Ongelijke behandeling van de betaling per overschrijving en de betaling via een circulaire cheque – Wettelijke bepalingen – Probleem opgelost

 

145

Teruggekeerde circulaire cheques – Nieuwe procedure vanaf 1 oktober 2010 – Belangrijke inkorting van de termijn voor het opnieuw in betaling stellen van het pensioen in het voordeel van betrokkene

 

149

Betaling in het buitenland via de Rekenplichtige der liggende gelden – Onleesbaar levensbewijs of levensbewijs te vroeg ingediend – Gevolgen voor de betalingsdatum van het pensioen – Belang van een snelle en klantgerichte reactie van de pensioendienst

 

150

Betaling van de pensioenen op een buitenlandse rekening door de Rekenplichtige – Maandelijkse betaling niet uitgevoerd als gevolg van de wijziging van het informaticasysteem inzake overdracht van de betaalgegevens tussen de CDVU en bpost – Vertraging van de maandelijkse betaling van het pensioen voor de maand oktober en november 2010 – Verschil in aanpak van het probleem tussen de Nederlandstalige en Franstalige Rekenplichtige

 

 

153

   
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Ethias, de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en andere

 

158

DOSZ pensioen toegekend in het kader van de wet van 1963 – Modaliteiten voor het indienen van de pensioenaanvraag – Vaststelling van de ingangsdatum - Mogelijkheid om het pensioen al dan niet met terugwerkende kracht toe te kennen wanneer het aangevraagd wordt tussen 60 en 65 jaar – Vacuüm in de wetgeving – Algemene aanbeveling

 

 

158

   
Transversale analyse

110

Cumulatie van een overlevingspensioen en een vervangingsinkomen gedurende 12 maanden – Beperking van het overlevingspensioen tot het bedrag van de IGO – Informatie over het toekenbare bedrag na afl oop van de periode van cumulatie – Uiteenlopende interpretaties – Algemene aanbeveling

 

164

   

Hoofdstuk 3 Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

171

Klachten van algemene strekking 171
De informatiebehoeften 172
   

DEEL 3 DE AANBEVELINGEN EN SUGGESTIES

175

(PDF, 218 kB, 24 p.)  

De aanbevelingen 2010

177
De algemene aanbevelingen
177
Algemene aanbeveling 2010/1 Inzake de toepassing van het principe van de eenheid van loopbaan: zoals de wet het voorziet toelaten om de minst voordelige overtallige jaren uit de loopbaan weg te laten, ongeacht of deze jaren in het stelsel der werknemers of zelfstandigen gepresteerd werden – zie p.66 voor een grondige studie

 

 

177

Algemene aanbeveling 2010/2 Inzake de beperking van het overlevingspensioen tot het bedrag van de IGO tijdens de periode van cumulatie met een vervangingsinkomen: de bepalingen die deze beperking regelen in die zin aanpassen zodat duidelijk gesteld wordt of er al dan niet moet overgegaan worden tot de aanpassing van het beperkte bedrag van het overlevingspensioen tijdens de periode van cumulatie met een vervangingsinkomen aan de evolutie van het bedrag van de IGO buiten index – zie p.164 voor een grondige studie

 

 

177

Algemene aanbeveling 2010/3 Inzake de wijze van het indienen van een aanvraag, de datum van de aanvraag, de ingangsdatum van het pensioen vóór de leeftijd van 65 jaar en de regels inzake de polyvalentie in het stelsel van de DOSZ: de bepalingen van de wet van 17 juli 1963 duidelijk maken zodat er op die vlakken geen juridische onzekerheid meer bestaat – zie p.158 voor een grondige studie

 

 

178

De aanbevelingen 2009 tot 1999

180

De suggesties

192
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 192
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 194
De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) 195
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 196
Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 197
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 197
   

DEEL 4 BIJLAGEN

199

(PDF, 604 kB, 46 p.)  
Bijlage 1 – Oprichtingsbesluit 200
Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement 207
Bijlage 3 – Handvest van de sociaal verzekerde 214
Bijlage 4 – Charter voor een klantvriendelijke overheid 226
Bijlage 5 – Parlementaire vragen en antwoorden 233
Bijlage 6 – Adressen 235

Top

Terug naar De jaarverslagen