U kunt het jaarverslag 2012 raadplegen en downloaden per deel.

Jaarverslag 2012

 
   

Inhoudstafel

P.
   
Brief aan de heer Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, aan mevrouw de Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Voorzitter van de Federale Adviesraad voor Ouderen, 1

VOORWOORD

3

DEEL I: DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
(PDF, 312 kB, 26 p.)  

De werking en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

5
De werking van de Ombudsdienst Pensioenen
11
De visie 2019 11
Informatie en communicatie 13
Externe relaties 20
Lidmaatschap van ombudsman organisaties 21
De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen
23
De menselijke middelen 23
De financiële middelen 25
De materiële middelen 25
   

DEEL 2 ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

27
(PDF, 269 kB, 90 p. )  

De cijfers van 2012

27
De verzoeken – Algemene cijfers en trends 27
De klachten 29
De klachtenbehandeling 32

Analyse van de dossiers

33
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
33
Onderbreking in de betaling 1 – IGO – Tijdelijke schorsing noodzakelijk ingevolge een niet toegelaten verblijf in het buitenland of ingevolge een nieuw onderzoek naar de bestaansmiddelen – Vanaf 2013 zal de RVP door een betere informaticatoepassing de IGO kunnen schorsen zonder de betaling van de andere maandbedragen te onderbreken

 

33

Pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot in de regeling voor werknemers – Ambtshalve toekenning niet in alle gevallen mogelijk – Algemene aanbeveling: de wettelijke bepalingen in die zin aanpassen zodat de ingangsdatum altijd vastgesteld wordt op de eerste dag van de maand volgend op de overschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand – Harmonisering met het stelsel der zelfstandigen te voorzien

 

38

Verder uitoefenen van de functie van bijzonder rekenplichtige na de ingangsdatum van de rustpensioenen – Verschillende interpretatie over de aard van de functie: administratief mandaat (volgens de RVP) of administratieve functie (volgens de PDOS) – De RVP volgt het advies van de PDOS – Voorrang voor de expertise en de onderzoeksmethodes van elke pensioendienst in zijn bevoegdheidsdomein – Meer overleg tussen administraties voor een betere controle van de toegelaten arbeid

 

46

De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
47

Onderbreking in de betaling van het pensioen gedurende meerdere maanden ingevolge het overlijden van de echtgenoot van de gepensioneerde – Grote vertraging in de vaststelling van de voorlopige beslissingen (overgang van het gezinsbedrag naar het bedrag alleenstaande, vaststelling van het voorlopige overlevingspensioen) – Gebrek aan reactiviteit – Verhoopte normalisering in 2012

 

49

Onderbreking in de betaling 2 – Schorsing van het pensioen ingevolge een (verondersteld) laattijdig ingediend levensbewijs – Te veel tijd nodig om de betaling te hervatten na ontvangst van het document 50
Onderbreking in de betaling 3 – Pensioen geschorst omwille van de veronderstelling dat er een werkloosheidsvergoeding betaald wordt waaraan verzaakt was – Dossier gecodeerd als jaarlijkse in de plaats van maandelijkse betaling 52
Vertraging in de betaling – Voorlopige beslissing ingevolge het overlijden van een gehuwde gepensioneerde – Overdreven termijn om dossiers af te werken 54
Vertraging in de betaling – Niet te verantwoorden terugval van de pensioeninkomsten op de leeftijd van 65 jaar – Een gedeelte van het overlevingspensioen niet betaald gedurende 9 maanden – Verontschuldigingen en betaling van intresten 57
Verjaringstermijn bij onverschuldigde betaling van het pensioen – Noodzakelijke coφrdinatie tussen de RVP en het RSVZ voor de keuze van de toe te passen termijn – Toepassing van het principe van de billijkheid bij twee keuzemogelijkheden 59
Gezinspensioen – Vanaf mei 2012 betaalt de RVP nog uitsluitend op naam van de titularis 62
Klachten in verband met het gebruik van nieuwe informatietechnologieλn door de RVP 64
Loopbaangegevens beschikbaar in MyPension – Gegevens verdwijnen na het indienen van de pensioenaanvraag 64
Moeilijkheden om toegang te krijgen tot MyPension voor de (toekomstig)gepensioneerden die in het buitenland wonen 65
Update van de loopbaangegevens in MyPension – Termijn tussen de correctie van de gegevens en de terbeschikkingstelling online 67
Tijdelijk geen gedetailleerde inlichtingen meer bij de betaling van het pensioen – Gegevens beschikbaar via “MyPension” – RVP keert terug naar vroegere situatie na vele klachten van gepensioneerden – Digitale kloof – Veel gepensioneerden hebben nog geen toegang tot internet 68
Verzending door de RVP van de fiscale fiches met foutieve gegevens in het begin van 2012 – Laattijdige verzending van de correcte belastbare bedragen 71
De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)
73
Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid – Ambtshalve onderzoek voorzien door de wetgeving sedert 1 april 2010 – De ongeschikt verklaarde ambtenaar moet bij de PDOS geen aanvraag meer indienen – Administratieve praktijk aangepast in 2012 73
Verder uitoefenen van de functie van bijzonder rekenplichtige na de ingangsdatum van de rustpensioenen – Verschillende interpretatie over de aard van de functie: administratief mandaat (volgens de RVP) of administratieve functie (volgens de PDOS) – De RVP volgt het advies van de PDOS – Voorrang voor de expertise en de onderzoeksmethodes van elke pensioendienst in zijn bevoegdheidsdomein – Meer overleg tussen administraties voor een betere controle van de toegelaten arbeid

 

75

Overlevingspensioen – Verjaring van het recht na 10 jaar (volgens artikel 2262 bis van het Burgerlijk Wetboek) – Standpunt van de PDOS in tegenspraak met de rechtsleer – Geen verjaring van het recht bij de RVP en het RSVZ – Discriminatie van de gerechtigden in de openbare sector? 79
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

85

Het gezinspensioen kan in de regeling voor werknemers worden toegekend wanneer de echtgenote een klein pensioen geniet in de openbare sector – Deze cumulatie is niet mogelijk in het geval van een gezinspensioen in de regeling voor zelfstandigen – Ongeoorloofd onderscheid – Te harmoniseren wetgeving – Algemene aanbeveling

 

 

85

Pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot in de regeling voor werknemers – Ambtshalve toekenning niet in alle gevallen mogelijk – Algemene aanbeveling: de wettelijke bepalingen in die zin aanpassen zodat de ingangsdatum altijd vastgesteld wordt op de eerste dag van de maand volgend op de overschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand – Harmonisering met het stelsel der zelfstandigen te voorzien

 

89

De Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU)
91
Rekenplichtige der geschillen 1 – Betalingskalender 91
Rekenplichtige der geschillen 2 – Mondelinge beloftes niet nagekomen en verkeerde inlichtingen 92
Rekenplichtige der geschillen 3 – Moeilijke communicatie met de gepensioneerden 93
Rekenplichtige der geschillen - Algemene Conclusie 95
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Ethias, de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en andere

 

100

Cumulatie van een overlevingspensioen NMBS met een rustpensioen openbare sector – Onverschuldigde bedragen ambtshalve teruggevorderd zonder betekening aan betrokkene – Bepalingen van het Handvest van de sociaal verzekerde niet gerespecteerd – Praktijk vanaf 2013 in overeenstemming gebracht met de wettelijke bepalingen

100

Transversale analyse

104

Herstel van schade opgelopen door een fout van de administratie – Het Burgerlijk Wetboek voorziet in de toekenning van moratoire intresten in geval van laattijdige betaling van een geldsom – Bekomen van intresten werd gemakkelijker vanaf 1997 door de wet tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde – Zou het nu, vijftien later, denkbaar zijn om verder te gaan in de erkenning van een schade en het herstel ervan? 104
RVP – Pensioenbedragen sterk verhoogd ingevolge de rechtzetting van een administratieve vergissing – Intresten van meer dan 5.800 euro 105
RSVZ – Schadevergoeding na minnelijke schikking – Geschil beslecht zonder gerechtelijke procedure 106

Hoofdstuk 3 Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

111

Klachten van algemene strekking 111
Vragen om informatie 112
Andere verzoeken waarvoor de Ombudsdienst Pensioenen niet bevoegd is 113

DEEL 3 DE AANBEVELINGEN EN SUGGESTIES

117

 

De aanbevelingen 2012

118
De algemene aanbevelingen
118
Algemene aanbeveling 2012/1 - Inzake de ambtshalve toekenning van het rustpensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot in de regeling voor werknemers en zelfstandigen: de wetgeving aanpassen zodat de ingangsdatum van dit voordeel altijd vastgesteld kan worden op de eerste dag van de maand volgend op de overschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand – zie p.38 voor een grondige studie  
Algemene aanbeveling 2012/2 - Inzake de cumulatie van een rustpensioen op basis van het gezinsbedrag en een (klein) rustpensioen in de openbare sector toegekend aan de andere echtgenoot: deze cumulatie mogelijk maken in de regeling voor zelfstandigen zoals dit reeds het geval is in de regeling voor werknemers – zie p.85 voor een grondige studie 120

De aanbevelingen 2011 tot 1999

123

De suggesties

131
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 131
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 136
De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) 138
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 141
Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 143
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 144
   

DEEL 4 BIJLAGEN

145

(PDF, 146 kB, 48 p.)  
Bijlage 1 – Oprichtingsbesluit 147
Bijlage 2 – Huishoudelijk reglement 153
Bijlage 3 - De ombudsnormen van de Ombudsdienst Pensioenen 161
Bijlage 4 – Handvest van de sociaal verzekerde 168
Bijlage 5 - Charters van de pensioendiensten 179
Bijlage 6 - Nuttige adressen 185

Top

Terug naar De jaarverslagen