U kunt het jaarverslag 2013 raadplegen en downloaden per deel.

Jaarverslag 2013

 
   

Inhoudstafel

P.
   
Brief aan de heer Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, aan mevrouw de Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Voorzitter van de Federale Adviesraad voor Ouderen, 1

VOORWOORD

3

DEEL I: DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
(PDF, 1.220 kB, 26 p.)  

De werking en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

5
Transparantie, een kwestie van behoorlijk bestuur 6
De werking van de Ombudsdienst Pensioenen
9
De visie 2019 9
Informatie en communicatie 11
Externe relaties 17
Lidmaatschap van ombudsman organisaties 20
De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen
22
De menselijke middelen 22
De financiële middelen 24
De materiële middelen 25
   

DEEL 2 Analyse van de dossiers

27
(PDF1, 85 kB,6 p. )  

De cijfers van 2013

27
De verzoeken – Algemene cijfers en trends 29
De klachten 30
De klachtenbehandeling 32

Bespreking van de klachten

33
(PDF2, 2563 kB,53p)  
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
33
Pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot – Ambtshalve toekenning niet mogelijk – Latere ingangsdatum als gevolg van de aanvraag – Hoe ver strekt de informatie- en raadgevingsplicht van de administratie – Toepassing van de vroegst mogelijke ingangsdatum als gevolg van de bemiddeling van de Ombudsdienst Pensioenen

 

33

Pensioen vastgesteld in toepassing van de Europese verordeningen– Vereenvoudigde beslissing sedert 2011 – Minder precieze informatie (verschillende stappen in de berekening en vergelijking van de bedragen)

 

40

In de pensioenraming geen gelijkstelling verleend voor een welbepaalde periode van werkloosheid – Deeltijdse werknemer die geniet van het bij de werkloosheidsreglementering voorziene statuut “behoud van rechten” – De bijzondere situatie van een uitwonende dienstbode die minder dan 24u/ week in dienst is – Akkoord van de RVP om gelijkstelling te verlenen in alle gelijkaardige situaties

 

43

Inkomensgarantie voor Ouderen – Invloed van een referentieadres op het bedrag van de uitkering
44
Inkomensgarantie voor ouderen – Enkel ambtshalve onderzoek op de leeftijd van 65 jaar – In alle andere gevallen enkel onderzoek naar de rechten op een IGO na het indienen van een aanvraag
47
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
59

Betaling van het pensioen via een bankcheque in Nederland – Omslachtige procedure om de cheque te innen – Uitzonderlijke lange geldigheidsduur van de cheque – Ernstige problemen om de betaling terug te krijgen van een verloren gegane cheque – Positieve wending aan de problematiek

 

59

Problemen met de toegang tot “Mypension” – Maatregelen die de RVP heeft genomen om de verbindingsproblemen en andere technische moeilijkheden op te lossen – Transparantie
64
ZIV-bijdrage en Solidariteitsbijdrage – Wijzigingen in de wetgeving vanaf 2013– Toepassing door de pensioendiensten 70
De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)
71
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

72

Gelijkstelling in een Belgisch pensioenstelsel van een ziekteverlof dat een tewerkstelling in een ander land van de Europese Unie onderbreekt en gedekt werd door Belgische uitkeringen – Uniforme werkwijze door RVP en RSVZ

72

Stopzetting van een zelfstandige activiteit in 2013 – Door nieuwe cumulatiewetgeving pensioen geschorst voor het ganse kalenderjaar bij overschrijding van de toegelaten jaargrenzen – Door administratieve maatregel van het RSVZ het pensioen in 2013 alsnog betaalbaar vanaf stopzetting van activiteit

 

75

De Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU)
79
ZIV-bijdrage en Solidariteitsbijdrage – Wijzigingen in de wetgeving vanaf 2013– Toepassing door de pensioendiensten
79
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Ethias, de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en andere

 

85

Transversale analyse

86

(PDF3, 2.573 kB,43p)  
Loopbaanvoorwaarde voor de toegang tot het vervroegd pensioen – Enkele voorbeelden van problemen uit klachten in 2013
86
Beheer van verplichte inhoudingen (Ziekte- en invaliditeitsverzekering – ZIV, solidariteitsbijdrage, bedrijfsvoorheffing) door de pensioendiensten (RVP, PDOS/CDVU, DOSZ, Ethias, NMBS) – Uiteenlopende praktijk op het vlak van informatieverstrekking (actief of passief) en terugbetaling (ambtshalve of op vraag) – Gebrek aan coördinatie
103
Vrijwillig werken na de pensionering 111

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

129

 
Klachten van algemene strekking 129
Vragen om informatie 134
Andere verzoeken waarvoor de Ombudsdienst Pensioenen niet bevoegd is 136

DE AANBEVELINGEN EN SUGGESTIES

137

(PDF, 148 kB,34p)  

De aanbevelingen 2013

138

De aanbevelingen 2012 tot 1999

141

De suggesties

151
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 151
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 157
De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) 161
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 165
Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 168
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 169
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) 169

DEEL 4 BIJLAGEN

145

(PDF, 728 kB, 16 p.)  
1. Het protocol van Samenwerking met Solvit 147
2. De nuttige adressen 153

 

Een aantal steeds terugkerende bijlagen werden omwille van praktische redenen niet meer opgenomen in de papieren versie dit Jaarverslag. Deze bijlagen vindt u hier:

1. Het oprichtingsbesluit
2. Het huishoudelijk reglement
3. De ombudsnormen van de Ombudsdienst Pensioenen
4. Het Handvest van de sociaal verzekerde
5. De Klantencharters van de pensioendiensten

 

Top

Terug naar De jaarverslagen