U kunt het jaarverslag 2014 raadplegen en downloaden per deel.

Jaarverslag 2014

 
   

Inhoudstafel

P.
   
Brief aan de heer Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, aan mevrouw de Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Voorzitter van de Federale Adviesraad voor Ouderen,
1

VOORWOORD

3

DEEL I: DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
 

De werking en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

5
De Ombudsdienst Pensioenen in het digitale tijdperk 6
De werking van de Ombudsdienst Pensioenen
8
De visie 2019 8
Informatie en communicatie 12
Externe relaties 16
Lidmaatschap van ombudsman organisaties 17
De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen
18
De menselijke middelen 18
De financiële middelen 20
De materiële middelen 20
   

DEEL 2 Analyse van de dossiers

22

De cijfers van 2014

22
Lees hier
 
De verzoeken – Algemene cijfers en trends 23
De klachten 24
De klachtenbehandeling 26

Bespreking van de klachten

27
Lees hier
 
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
27
Polyvalentie van het ambtshalve onderzoek – Pensioen wegens ziekte in de openbare sector net vóór de 59ste verjaardag – RVP kent pensioen toch toe vanaf de leeftijd van 60 jaar

 

27

Vergissing van de pensioendiensten - Herziening van de terugvorderingsbeslissing - Beperking/ Vernietiging van de terugvordering na bemiddeling

 

29

Loopbaanvoorwaarde – Samenloop van Belgische tewerkstelling en tewerkstelling in Griekenland– Pensioen niet toegekend omdat loopbaangegevens van Griekse pensioendienst ontbreken – Samenwerking met Solvit

 

32

Vervroegd pensioen - Loopbaanvoorwaarden vanaf 1 januari 2013 - Terbeschikkingstelling in het onderwijs - Toepassing van de regels inzake ambtenarenpensioenen op de pensioenen in de regeling voor werknemers en in de regeling voor zelfstandigen - Geen toepassing in de openbare sector van regels uit de werknemersregeling
34
Pensioen en toegelaten arbeid – In aanmerking te nemen vakantiegeld van een arbeider indien er een tewerkstelling is tijdens het jaar dat het pensioen ingaat
38
Pensioen geschorst wegens het uitoefenen van een niet toegelaten beroepsactiviteit – Gevolgen van het KB van 28 mei 2013 tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de cumulatie van een pensioen met beroepsinkomsten of met sociale vergoedingen
41
Inkomensgarantie voor Ouderen - Toegepaste verjaringstermijnen 42
Inkomensgarantie voor Ouderen – Buitenlands pensioen voor vergoeding van oorlogsfeiten 44
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
46

Betaling op rekening voor personen woonachtig in het buitenland – Inbrengen van het rekeningnummer in de databank van de RVP – Terugbetaling van de inningskosten als schadevergoeding

 

46

Beslissingen inzake terugvordering van onverschuldigde betaalde bedragen – Huidige werkwijze van de RVP – Onduidelijkheid voor de gepensioneerde
47
ZIV-bijdrage – Terugstorting van teveel ingehouden bijdragen in geval van materiële vergissing van de pensioendiensten 49
De Pensioendienst voor de Overheidssector - toekenningsdiensten
50
Raming van het pensioen – Capelo – Aanzienlijke wachttijden 51
Verbetering van de begeleiding van de toekomstig gepensioneerden wegens lichamelijke ongeschiktheid – Problematiek van de ramingen : weigering van PDOS om met bijzondere omstandigheden rekening te houden
56
Toekenning van een supplement bij het vakantiegeld in de regeling voor werknemers – Supplement in mindering gebracht van het gewoon vakantiegeld
in de openbare sector – In totaal minder vakantiegeld – Na bemiddeling beperkte vermindering van het vakantiegeld in de openbare sector
58
Vervroegd pensioen – Loopbaanvoorwaarden vanaf 1 januari 2013 – Terbeschikkingstelling in het onderwijs – Toepassing van de regels inzake ambtenarenpensioenen op de pensioenen in de regeling voor werknemers en in de regeling voor zelfstandigen – Geen toepassing in de openbare sector van regels
uit de werknemersregeling
61
Pensioendienst voor de Overheidssector - betalingsdiensten
62
Betaling van het pensioen van de maand december 2013 laattijdig door informaticaprobleem bij financiële betalingspartner Bpost – Mogelijkheid tot schadevergoeding
63
Overname van betalingen door de PDOS: tijdelijk langere verwerkingsduur van de betalingsopdracht van teruggestorte gelden – Algemene aanbeveling:
betaling per overschrijving de standaardprocedure voor overheidspensioenen
64
Vertraging in de betaling van een pensioen waarop beslag is gelegd ingevolge overname van de betalingen van de dienst van de Rekenplichtige door de PDOS
66
Betaling van het pensioen op een rekening binnen de SEPA zone – Problemen in januari en mei 2014 – Vertrouwen in de PDOS geschonden – Oplossing door het invoeren van een nieuwe betaalopdracht
67
Overname betalingen overheidspensioenen door de PDOS: betaling van het pensioen buiten de SEPA zone – Pensioenen van december 2013/januari 2014
en van januari 2014/februari 2014 met vertraging uitbetaald – Weinig informatie aan betrokkenen– Oplossing door wijziging in de betalingsopdracht
69
Betaling in het buitenland op een buitenlandse rekening: maandelijks indienen van een levensbewijs: logge procedure
71
Qui paie mal, paie deux fois36 - Oplossing door onmiddellijke annulering van foutief uitgegeven cheque gepaard gaand met onmiddellijke correcte uitbetaling
73
Verandering van adres – Verplichting om wijzigingen (ook) aan de (betaaldienst van de) PDOS mee te delen – Oplossing door gemeenschappelijk adressenbestand
gekoppeld aan het Rijksregister
74
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

82

Vervroegd pensioen – Loopbaanvoorwaarden vanaf 1 januari 2013 – Terbeschikkingstelling in het onderwijs – Toepassing van de regels inzake ambtenarenpensioenen op de pensioenen in de regeling voor werknemers en in de regeling voor zelfstandigen - Geen toepassing in de openbare sector van regels
uit de werknemersregeling

82

Vergissing van de pensioendiensten – Herziening van de terugvorderingsbeslissing – Beperking / Vernietiging van de terugvordering na bemiddeling

 

82

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Ethias, de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en andere

 

82

Inhoudingen op pensioen – Pensioen van de RVP en de NMBS – Betaling van het pensioen van de maand oktober 2014 – Aanzienlijke wijzigingen in de bedrijfsvoorheffing – Niet altijd correcte nieuwe situatie
82
Ledenbijdrage voor een syndicale organisatie – Automatische verderzetting van lidmaatschap na pensionering bij NMBS – Terugbetaling van (onterecht) ingehouden bijdragen
86

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

88

 
Klachten van algemene strekking 88
Informatiebehoeften 91
Andere verzoeken waarvoor de Ombudsdienst Pensioenen niet bevoegd is 92

DE AANBEVELINGEN EN SUGGESTIES

93

 

De aanbevelingen 2014

95
Algemene Aanbeveling 2014/1
Inzake de betaling van het pensioen door de PDOS: de betaling op rekening als standaard instellen
95

De suggesties

96
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 96
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 97
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 97
Ethias 97

DEEL 4 BIJLAGEN

99

lees hier
 
1. De nuttige adressen en inhoudsopgave 100

 

Een aantal steeds terugkerende bijlagen werden omwille van praktische redenen niet meer opgenomen in de papieren versie dit Jaarverslag. Deze bijlagen vindt u hier:

1. Het oprichtingsbesluit
2. Het huishoudelijk reglement
3. De ombudsnormen van de Ombudsdienst Pensioenen
4. Het Handvest van de sociaal verzekerde
5. De Klantencharters van de pensioendiensten

 

Top

Terug naar De jaarverslagen