U kunt het jaarverslag 2015 raadplegen en downloaden per deel.

Jaarverslag 2015

 
   

Inhoudstafel

P.
   
Brief aan de heer Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, aan mevrouw de Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Voorzitter van de Federale Adviesraad voor Ouderen,
1

VOORWOORD

3

DEEL I: DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
 
Armoederisico bij senioren: is het glas half vol of half leeg?
6

De werking en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

9
De werking van de Ombudsdienst Pensioenen
9
De visie 2019 9
Informatie en communicatie 12
Externe relaties 16
Lidmaatschap van ombudsman organisaties 16
Samenwerking met “ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting” 19
Samenwerking met de eerstelijns klachtendiensten van de pensioendiensten 20
De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen
21
De menselijke middelen 21
De financiële middelen 22
De materiële middelen 22
   

DEEL 2 Analyse van de dossiers

23

De cijfers van 2015

25
Lees hier
 
De verzoeken – Algemene cijfers en trends 25
De klachten 26
De klachtenbehandeling 28

Bespreking van de klachten

29
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
29
Loopbaanvoorwaarde – Veronderstelde deeltijdse tewerkstelling – Recht op vervroegd pensioen

29

Strijd tegen de armoede – Ambtshalve onderzoek van het recht op een IGO op 65jaar niet voorzien voor gepensioneerden die een (klein) pensioen genieten in de openbare sector – Hiaat in de wetgeving – Algemene aanbeveling

32

Inkomensgarantie voor Ouderen – Recht geopend sinds eind 2013 voor asielzoekers met subsidiair beschermingsstatuut – Ingangsdatum van het recht op een Inkomensgarantie voor Ouderen aangepast

36

De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
40

Eerste betalingen van het pensioen – Wettelijke afhoudingen op het gezinspensioen verkeerd berekend – De af te houden solidariteitsbijdrage, ZIV-afhouding en bedrijfsvoorheffing werden berekend alsof het een pensioen als alleenstaande betrof – Snelle en proactieve rechtzetting beloofd door RVP

40

Betaling van het pensioen in het buitenland – Digitaal levensbewijs IBZ – Verschil in behandeling tussen RVP en PDOS – Aanvaarding door de RVP
42
Pensioenbedragen uit 2010 niet betaald – Samenwerking met de Ombudsdienst voor de postsector – Betalingen uitgevoerd in juni 2015 45
Jaarlijks levensbewijs – Tijdelijke schorsing van de betaling van het pensioen indien het levensbewijs niet wordt teruggestuurd – Beperkte informatie – Betere procedures worden verwacht 46
Foutieve inhouding ZIV – Herberekening van de ZIV-bijdrage in de maand van overlijden van betrokkene – Terugbetaling ZIV-bijdrage voor de maand van overlijden gevraagd aan de financiλle instelling – Rechtzetting van gelijkaardige gevallen 48
Cumulatie overlevingspensioen met SWT beperkt in bedrag en tijd – Ten onrechte overlevingspensioen verder uitbetaald – Terugvordering met verjaringstermijn 3 jaar – Toepassing artikel 21 bis van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers – Administratieve vergissing voor wat betreft de betaling van het overlevingspensioen – De nieuwe terugvorderingsbeslissing heeft pas uitwerking op de eerste dag van de maand na de kennisgeving 50
Vervanging Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Bejaarden (KOB) door de Inkomens Ondersteunende Uitkering (IOU) in Nederland – Gevolgen voor de uitbetaling van het Belgisch gezinspensioen; 53
De Pensioendienst voor de Overheidssector - toekenningsdiensten
55
Minimumpensioen in de openbare sector – Aftrek van de buitenlandse inkomsten van de echtgenoot van de gepensioneerde – Praktische werkwijze 55
Diplomabonificatie – Aanpassing in 2015 van de toepasselijke wetgeving – Studieperiode vastgesteld op basis van vermoeden – Nadelige gevolgen voor sommige gepensioneerden
57
Perequatie van de pensioenen in de openbare sector – Grensbedrag tot het bekomen van een vakantiegeld in de openbare sector niet aangepast – Verlies van vakantiegeld – Op jaarbasis minder pensioen
58
Pensioendienst voor de Overheidssector - betalingsdiensten
62
De betaling van het pensioen in het buitenland door de PDOS
62
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

69

ppGelijkstelling van een ziekteperiode in de berekening van het pensioen als zelfstandige – Probleem opgelost door een goede samenwerking tussen diensten (RSVZ, Sociaal verzekeringsfonds, FOD Sociale zekerheid) en tussen institutionele ombudsmannen (Ombudsman Pensioenen en Federale Ombudsman)

69

RSVZ vergeet intrekking van de betaalbaarstelling van pensioen aan het socialeverzekeringsfonds mee te delen – Verlies van pensioen gedurende drie maanden – Schadevergoeding betaald door het RSVZ

70

Pensioenhervorming – Moeilijkheden bij de aanpassing van het informaticaprogramma van het RVSZ voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2015 – Aanzienlijke vertraging bij het nemen van definitieve beslissingen – Backup-plan: voorlopige toekenningen 73
Vermindering van het toekenbaar pensioenbedrag als zelfstandige – “Administratieve vergissing” gecompenseerd door een schadevergoeding – Ingangsdatum van het overlevingspensioen in de openbare sector – Afstemming van de wetgevingvan de openbare sector op deze van de privι gewenst wanneer de rechtgevende op het ogenblik van zijn overlijden geen ambtenaar meer is?
80
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Ethias, de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en andere

85

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

86

Klachten van algemene strekking 86
Informatiebehoeften 86
Andere verzoeken waarvoor de Ombudsdienst Pensioenen niet bevoegd is 87

DEEL 3 en DEEL 4

89

 

Deel 3 - Aanbevelingen en Suggesties

89

De aanbevelingen 2014

91
Algemene Aanbeveling 2014/1
Inzake de betaling van het pensioen door de PDOS: de betaling op rekening als standaard instellen
91

De suggesties

92
De toekenningsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 92
De betalingsdiensten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 92
De toekenningsdiensten van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) 93
De betalingsdiensten van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) 96
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 97
Ethias 98

DEEL 4 BIJLAGEN

99

1. De nuttige adressen en inhoudsopgave 100

Een aantal steeds terugkerende bijlagen werden omwille van praktische redenen niet meer opgenomen in de papieren versie dit Jaarverslag. Deze bijlagen vindt u hier:

1. Het oprichtingsbesluit
2. Het huishoudelijk reglement
3. De ombudsnormen van de Ombudsdienst Pensioenen
4. Het Handvest van de sociaal verzekerde
5. De Klantencharters van de pensioendiensten

 

Top

Terug naar De jaarverslagen