U kunt het jaarverslag 2016 raadplegen en downloaden per deel.

Jaarverslag 2016

 

Inhoudstafel

P.
   
Brief aan de heer Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, aan mevrouw de Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Voorzitter van de Federale Adviesraad voor Ouderen,
1

VOORWOORD

3

DEEL I: DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
 

“A new post-digital society, A new belgian pensions Ombudsman !?”

6

De werking en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

11
De werking van de Ombudsdienst Pensioenen
11
De visie 2019 11
Informatie en communicatie 13
Externe relaties 18
Lidmaatschap van ombudsman organisaties 19
Samenwerking met de eerstelijns klachtendiensten van de pensioendiensten 20
De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen
21
De menselijke middelen 21
De financiële middelen 22
De materiële middelen 22
   

DEEL 2 Analyse van de dossiers

23

De cijfers van 2016

25
Lees hier
 
De verzoeken – Algemene cijfers en trends 25
De klachten 26
De klachtenbehandeling 28

Bespreking van de klachten

29
FPD toekenningsdienst - werknemerspensioenen
29
Rechten op een rustpensioen voor een deeltijdse tewerkstelling met behoud van rechten met en zonder inkomensgarantie-uitkering (MIGU en ZIGU) als contractueel werknemer bij een overheidsinstelling gevolgd door een vaste benoeming

29

Recht op vervroegd pensioen Overgangsmaatregelen

31

Ambtshalve onderzoek van de rechten op een rustpensioen als werknemer vanaf de leeftijd van 65 jaar

33

Arbeidsongevallenuitkering – Gelijkstelling 34
Cumulatie van een rustpensioen werknemer, een overlevingspensioen werknemer en overlevingspensioenen in de openbare sector – Bepalen van het verminderd cumulatieplafond
36
Intern recht – Internationaal vrachtwagenchauffeur – Voorwaarden grensarbeid
39
Inkomensgarantie voor Ouderen – Aanwending van de opbrengst van de verkoop van een onroerend goed door de aankoop van een nieuwe woning
43
Ambtshalve onderzoek van de rechten op een Inkomensgarantie voor Ouderen nadat de uitbetaling van dit voordeel ambtshalve werd stopgezet
45
Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) – Weigering – Inlichtingen niet verstrekt – Systeem i-rekening
47
Mypension – P datum – Raming van pensioenrechten in verschillende sectoren – Cleaning van loopbaangegevens
53
FPD toekenningsdienst - ambtenarenpensioenen
54

Cumulatie van een overlevingspensioen in de regeling voor ambtenaren met inkomsten uit een beroepsactiviteit – Terugvordering van teveel uitbetaalde pensioenbedragen – Wijziging van het standpunt van de pensioendienst – Na interventie geen terugvordering meer

54

Mypension – P datum – Raming van pensioenrechten in verschillende sectoren – Cleaning van loopbaangegevens
56
FPD betalingsdienst werknemerspensioenen
59
FPD betalingsdienst ambtenarenpensioenen
59
Vergoedingspensioen en opsluiting in de gevangenis
59
Fusie van RVP en PDOS tot de Federale Pensioendienst – Betere “interne” gegevensuitwisseling – Voordeel voor de gepensioneerde
63
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

64

Kwartaal waarin de zelfstandige 65 jaar wordt en zijn activiteit stopzet – Geen bijdrageplicht – Invloed op pensioen

64

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Ethias, de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en andere

68

Mypension – P datum – Raming van pensioenrechten in verschillende sectoren – Cleaning van loopbaangegevens 68
Transversale analyse - algemene aanbeveling
69
Interacties tussen het pensioen en het uitoefenen van een beroepsactiviteit – Wat met de opbouw van pensioenrechten? Een gerechtvaardigd verschil in behandeling gelet op de verschillende pensioenstelsels of een effectieve discriminatie?
69

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

87

Klachten van algemene strekking
87
Grensarbeiders – Nieuwe regelgeving - Ingangsdatum intern recht gekoppeld aan ingangsdatum AOW
87
Inhouding van een solidariteitsbijdrage op het uitbetaalde wettelijk pensioen ingevolge het uitbetalen van een extra-legaal pensioen 92
De informatiebehoeften
95
Andere verzoeken waarvoor de Ombudsdienst Pensioenen niet bevoegd is
96

DEEL 3 en DEEL 4

89

 

Deel 3 - Aanbevelingen en Suggesties

97

De aanbevelingen 2016

98
Algemene Aanbevelingen 2016/1
Betreffende de mogelijkheid tot het opbouwen van pensioenrechten ingevolge de uitoefening van een beroepsactiviteit na de eerste ingangsdatum van een pensioen: opheffen van de discriminatie waardoor sommige gepensioneerden nog pensioenrechten kunnen opbouwen na de ingangsdatum van het pensioen terwijl anderen deze mogelijkheid niet hebben
99

Ingewilligde aanbevelingen na de publicatie van het Jaarverslag 2015

100
Algemene aanbeveling 2014/1
Inzake de betaling van het pensioen door de FPD sector ambtenaren: de betaling op rekening als standaard instellen
100
Algemene aanbeveling 2006/1
Inzake de verzaking aan de terugvordering van een schuld voorziet de wet deze mogelijkheid niet voor de ambtenarenpensioenen beheerd door de FPD sector ambtenaren terwijl deze mogelijkheid bestaat via de Raad voor uitbetaling van de voordelen in de stelsels van de werknemers en van de zelfstandigen
100

De suggesties

102
De toekenningsdiensten van de FPD sector ambtenaren 102
De betaaldiensten van de FPD sector ambtenaren 102
Het Rijksinstituut voor de Sociale verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
103

DEEL 4 BIJLAGEN

104

1. De nuttige adressen en inhoudsopgave 104

Een aantal steeds terugkerende bijlagen werden omwille van praktische redenen niet meer opgenomen in de papieren versie dit Jaarverslag. Deze bijlagen vindt u hier:

1. Het oprichtingsbesluit
2. Het huishoudelijk reglement
3. De ombudsnormen van de Ombudsdienst Pensioenen
4. Het Handvest van de sociaal verzekerde
5. De Klantencharters van de pensioendiensten

 

Top

Terug naar De jaarverslagen