U kunt het jaarverslag 2017 raadplegen en downloaden per deel. Hier vindt u een overzicht ervan.

Jaarverslag 2017

 

Inhoudstafel

P.
   
Brief aan de heer Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, aan mevrouw de Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Voorzitter van de Federale Adviesraad voor Ouderen,
1

VOORWOORD

3

DEEL I: DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
 

De ombudsfunctie: méér dan klachtenbehandeling

6

De werking en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

11
De werking van de Ombudsdienst Pensioenen
11
De visie 2019 11
Informatie en communicatie 14
Externe relaties 17
Lidmaatschap van ombudsman organisaties 18
Samenwerking met de eerstelijns klachtendiensten van de pensioendiensten 18
De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen
19
De menselijke middelen 19
De financiële middelen 21
De materiële middelen 21
   

DEEL 2 Analyse van de dossiers

23

De cijfers van 2017

25
Lees hier
 
De verzoeken – Algemene cijfers en trends 25
De klachten 26
De klachtenbehandeling 28

Bespreking van de klachten

29
FPD toekenningsdienst - werknemerspensioenen
29
Cumulatie ontslagvergoeding met pensioen – Gewijzigde wetgeving sinds 2015 – Terugvordering – Soepele opstelling van de FPD – Voordeligste berekening

29

Grenscomplement niet ambtshalve onderzocht op 65 jaar – Fout van een niet bevoegde instelling van sociale zekerheid erkend door bevoegde instelling – Correctie met terugwerkende kracht – Toekenning van intresten

32

Gezinspensioen niet automatisch toegekend bij weigering van het vervroegd pensioen aan een echtgenoot die nog niet met pensioen kan gaan - Versterkte controles ter voorkoming van andere mogelijke “vergetelheden”

34

FPD toekenningsdienst - ambtenarenpensioenen
35

Overgangsmaatregelen inzake de vroegst mogelijke pensioendatum – Geen wettelijke basis voor uitsluiting uitgestelde pensioenen – FPD past zijn administratieve praktijk aan

35

Toekenning van intresten uit hoofde van het Handvest van de sociaal verzekerde - Toepassing van de wetgeving door de FPD sinds de fusie van april 2016 - De wettelijke termijnen worden niet langer opgeschort in geval van het ontbreken van historische loopbaangegevens in de overheidssector
38
Pensioenen onderwijzend personeel – Tijdelijk Andere Opdracht (TAO) – In aanmerking genomen wedde voor de vaststelling van het pensioen – Toepassing van de wetgeving door de FPD sector ambtenaren - Wijziging in de toepassing van de wetgeving – Wetswijziging noodzakelijk?
46
Geen pensioenrechten als ambtenaar voor een opzegperiode – Oplossing door een verdracht van bijdragen naar de werknemersregeling
47
FPD betalingsdienst werknemerspensioenen
48
Verhoging van het minimumpensioen in december 2016 in de vorm van een eenmalige premie en vanaf januari 2017 in het maandelijks pensioenbedrag opgenomen – Gebrekkige communicatie – Ongerustheid bij gepensioneerden – Oplossing door aangepaste communicatie
48
Wettelijke scheiding – Fiscale problematiek – Gezinslast niet automatisch toegepast
53
Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) – Bewijs dat betrokkene een IGO geniet - Driemaandelijkse elektronische doorzending naar energieleveranciers (gas of elektriciteit) om het specifieke sociaal tarief te verkrijgen – Voor andere vrijstellingen of verminderingen, automatische verzending van een papieren attest aan het begin van elk kalenderjaar vanaf het jaar volgend op dat waarin het recht op de IGO ontstaat – Voor het jaar waarin het recht op de IGO ontstaat, verzending uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek – Voorlopige verbetering voorgesteld door automatisch verzenden van attest in het jaar waarin het recht op IGO ontstaat
57
Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en verblijf in het buitenland – Voorziene verblijf van minder dan 30 dagen – “Uitzonderlijke omstandigheden” die de onvrijwillige verlenging verantwoorden – Rechtspraak: Inroepen van “overmacht”
59
Van tafel en bed gescheiden – Recht op het gezinspensioen na “verzoening” van de echtgenoten – Toekenning vanaf 2017 wordt gemakkelijker ingevolge nieuwe instructies van de FOD Binnenlandse Zaken aan de gemeenten
60
Vertraging in de betaling – Fout begaan door de pensioenadministratie – Betaling van intresten conform artikel 20 van het Handvest of betaling van een schadevergoeding
62
FPD betalingsdienst ambtenarenpensioenen
66
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

66

Gezinspensioen niet automatisch toegekend bij weigering van het vervroegd pensioen aan een echtgenoot die nog niet met pensioen kan gaan - Versterkte controles ter voorkoming van andere mogelijke “vergetelheden”

66

Grenscomplement niet ambtshalve onderzocht op 65 jaar – Fout van een niet bevoegde instelling van sociale zekerheid erkend door bevoegde instelling – Correctie met terugwerkende kracht – Toekenning van intresten

67

RSZ (Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid), de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Ethias, de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en andere

68

RSZ - Pensioenen die onder het stelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid vallen - Behandeling van de dossiers sinds begin 2017 ernstig verstoord - Door het management van de RSZ uitgevoerde acties om vertragingen te beperken en het vertrouwen van zijn leden te herstellen
68
ETHIAS - Wijziging netto pensioenbedrag – Actieve informatieverstrekking ontoereikend – Aanpassing
74
HR-RAIL - Wettelijke scheiding – Fiscale problematiek – Gezinslast niet automatisch toegepast
77
Transversale analyse - algemene aanbeveling
77
Telefonische bereikbaarheid van de pensioenlijn 1765 vanuit het buitenland
77
Telefonische bereikbaarheid van de pensioenlijn 1765 afdeling FPD in het algemeen
79
De pensioenregeling voor de achtergebleven echtgeno(o)t(e) bij de afwezigheid van de pensioengerechtigde
84

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

104

Klachten van algemene strekking
105
De informatiebehoeften
105
Andere verzoeken waarvoor de Ombudsdienst Pensioenen niet bevoegd is
106

DEEL 3 en DEEL 4

108

 

Deel 3 - Aanbevelingen en Suggesties

108

De suggesties

109
De toekenningsdiensten van de FPD sector werknemers
109
De betaaldiensten van de FPD sector ambtenaren
109
Het Rijksinstituut voor de Sociale verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
110
Ethias
111
Transversaal
111
Mypension
112

DEEL 4 BIJLAGEN

115

1. De nuttige adressen en inhoudsopgave 115

Een aantal steeds terugkerende bijlagen werden omwille van praktische redenen niet meer opgenomen in de papieren versie dit Jaarverslag. Deze bijlagen vindt u hier:

1. Het oprichtingsbesluit
2. Het huishoudelijk reglement
3. De ombudsnormen van de Ombudsdienst Pensioenen
4. Het Handvest van de sociaal verzekerde
5. De Klantencharters van de pensioendiensten

 

Top

Terug naar De jaarverslagen