U kunt het jaarverslag 2018 raadplegen en downloaden per deel. Hier vindt u een overzicht ervan.

Jaarverslag 2018

 

Inhoudstafel

P.
   
Brief aan de heer Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, aan mevrouw de Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Voorzitter van de Federale Adviesraad voor Ouderen,
1

VOORWOORD

3

DEEL I: DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

5
 

Het bekomen van een pensioen: soms een zware ... activiteit?

6

De werking en de middelen van de Ombudsdienst Pensioenen

9
De werking van de Ombudsdienst Pensioenen
9
De visie 2019 9
Informatie en communicatie 10
Externe relaties 13
Lidmaatschap van ombudsman organisaties 15
De middelen van de Ombudsdienst Pensioenen
16
De menselijke middelen 16
De financiële middelen 18
De materiële middelen 18
   

DEEL 2 Analyse van de dossiers

19

De cijfers van 2018

21
Lees hier
 
De verzoeken – Algemene cijfers en trends 21
De klachten 22
De klachtenbehandeling 24

Bespreking van de klachten

25
FPD toekenningsdienst - algemeen - transversale analyse
25
De Federale Pensioendienst contacteren vanuit het buitenland: een tijdlang in 2018 mission impossible!?- Verbetering na bemiddeling door de Ombudsman

25

FPD toekenningsdienst - werknemerspensioenen
30
Beperkt overlevingspensioen – Voordeligste toestand met ander vervangingsinkomen – Proactieve werking

30

Tewerkstelling als bediende – Gelijkstelling van een ziekteperiode – Uitbetaalde vakantiedagen tellen niet mee in de pensioenberekening – Vakantiewetgeving

41

Gelijkstelling van periode van deeltijdse loopbaanonderbreking – Interpretatie door de FPD

45

Inkomensgarantie voor Ouderen – Gewezen politiek vluchteling – Tewerkstelling in land van oorsprong

52

FPD toekenningsdienst - ambtenarenpensioenen
56

Vaststelling van de vroegst mogelijke pensioendatum (P datum) – Diplomabonificatie – Plaatsing in de tijd van een masterdiploma – Een jaar eerder met vervroegd pensioen

56

FPD betalingsdienst werknemerspensioenen
59
Inkomensgarantie voor Ouderen – Verblijf in het buitenland – Dag van vertrek en dag van aankomst
59
Inlichtingen aan derden in verband met een pensioen – Zorgvolmacht – Wijziging van de houding van de FPD na bemiddeling
62
Betaling van het pensioen van een ge๏nterneerde - Instelling niet gekend in de pensioenwetgeving
64
Beslaglegging op het pensioen - Jaarlijkse aanpassing van de invorderingsschalen - Wettekst komt te laat voor tijdig optreden van de FPD
67
FPD betalingsdienst ambtenarenpensioenen
66
De loterij van de betalingsfiches: krijgt u er eentje of niet?
71
Indexaanpassingen
71
Veranderingen in het werknemerspensioen van de gepensioneerde ambtenaar
73
Verandering van de bedrijfsvoorheffingsschalen van de gepensioneerde ambtenaar
75
Wijziging van rekeningnummer – Bankswitching – E้n maand zonder pensioen
78
Cumulatie van een pensioen met inkomsten uit een beroepsactiviteit – Vakantiegeld uitdiensttreding van een arbeider – In aanmerking genomen in het vakantiejaar – Onderscheid bediende / arbeider – Oplossing door gebruik van de stromen van de KSZ en striktere controles – Voortaan dezelfde administratieve praktijk toegepast door de FPD sector ambtenaren als door de FPD sector werknemers
81
ZIV-attesten gepensioneerde ambtenaar met een loopbaan van minder dan ้้n derde van een volledige loopbaan: gebrek aan duidelijke instructies van het RIZIV
83
Fiscale fiches – Codes 211 en 228 – Verschil in fiscaliteit – Codering van de gegevens – Aanpassing op vraag van de gepensioneerde
88
FPD betalingsdienst - HR-RAIL
90
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

91

Gewaarborgd minimumpensioen in de regeling voor zelfstandigen – Rekening houdend met de toekenningsvoorwaarden en niet met de berekeningsregels

91

Principe van de eenheid van loopbaan in de regeling voor zelfstandigen – Toepassing van de wetgeving vanaf 1 januari 2015 – Beperking van de vermindering wanneer er al een vermindering is in de regeling voor werknemers – Aanpassing van de wetgeving met terugwerkende kracht

95

Co๖rdinatie tussen de Federale Pensioendienst en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen – Zorgvuldige behandeling van de bestaande en consulteerbare gegevens

97

RSZ - ETHIAS

100

Klachten van algemene strekking en vragen om informatie

101

Klachten van algemene strekking
101
De informatiebehoeften
103
Klachten over buitenlandse pensioeninstellingen
104
Andere verzoeken waarvoor de Ombudsdienst Pensioenen niet bevoegd is
104

DEEL 3 en DEEL 4

105

 

Deel 3 - Aanbevelingen en Suggesties

106

De aanbevelingen 2018

107
De algemene aanbevelingen
107
Ingewilligde aanbevelingen na de publicatie van het Jaarverslag 2017
107

De suggesties

110
De betaaldiensten van de FPD
110
De RSZ
111

DEEL 4 BIJLAGEN

113

1. De nuttige adressen en inhoudsopgave 114

Een aantal steeds terugkerende bijlagen werden omwille van praktische redenen niet meer opgenomen in de papieren versie dit Jaarverslag. Deze bijlagen vindt u hier:

1. Het oprichtingsbesluit
2. Het huishoudelijk reglement
3. De ombudsnormen van de Ombudsdienst Pensioenen
4. Het Handvest van de sociaal verzekerde
5. De Klantencharters van de pensioendiensten

Top

Terug naar De jaarverslagen